หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

อย่าแย่งน้ำ

Author by 19/01/16No Comments »

เคาะสนิม180                ขึ้นไปสายเหนือเชียงดาววันก่อน สภาพแม่น้ำปิงเห็นได้ชัดเป็นเพียงลำเหมืองที่มีคนเดินได้ และน้ำค่อนข้าง ขุ่นคุณภาพต่ำ เหมือนถูกใช้แล้วปล่อยลงจากพื้นที่เพาะปลูก และชักล้างต่างๆ หากไม่มีลำน้ำสาขามาสมทบด้วย อาจจะนำมาบริโภคไม่ได้ ต้องจับตาดูให้ดี ถ้าปูปลาในแม่น้ำลอยตาย แสดงว่าน้ำเริ่มสกปรกเต็มที่แน่นอน

วันศุกร์ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 รับรายงานถึงสถานการณ์ฝนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำฝนสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ อยู่ร้อยละ 33.74 เช่นเดียวกับน้ำท่าในแม่น้ำปิง และลำน้ำสาขาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ  และการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าสะสมในแม่น้ำปิงที่สถานี P.1 พบว่า ปริมาณสะสมตั้งแต่เมษายนถึงธันวาคม 2558 เท่ากับ 262 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ 84

ทั้งนี้ ชลประทานที่ 1 ได้วางแผนควบคุมปริมาณน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ให้พอใช้ตลอดฤดูแล้ง ปี 2559 มีปริมาณรวม 35 ล้าน ลบ.ม. โดยจะส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงเป็นรอบเวรมวลให้น้ำไหลลงมาพื้นที่ตอนล่าง กำหนดส่งน้ำ 1 วัน/สัปดาห์ ปริมาณน้ำระบายในแต่ละรอบเวรไม่เกิน 1.73 ล้าน ลบ.ม. รวมแล้วจะทำให้ส่งน้ำได้ 20 สัปดาห์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

เพื่อให้การใช้น้ำอย่างทั่วถึงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นธรรมทุกภาคส่วน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน อย่าแบ่งน้ำกัน ไม่ให้ปิดกั้นทางน้ำหรือทำการใดๆที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการลักลอบเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิง ตามแผนและมาตรการนี้ได้ลำดับตามความสำคัญสุด น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมาก่อนต่อด้วยเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ และการเกษตรกรรม ซึ่งน้ำผลิตประปา จะจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเต็มที่ พื้นที่ใดเกิดภัยแล้ง ขอให้ประชาชนมาติดต่อขอใช้น้ำได้ที่การประปาภูมิภาคสาขาทุกแห่ง โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือ ด้านการเพาะปลูกขอให้ปลูกพืชผัก ถั่วเหลือง ข้าวโพดและอื่ๆนที่ใช้น้ำน้อย

                ผู้ว่าฯชียงใหม่ บอกฤดูแล้งปี 2559 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติทำให้ฝนตกน้อยกว่าทุกปี หลายพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่มีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน จึงขอให้พี่น้องประชาชน เกษตรกรผู้ใช้น้ำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รวมถึงใช้น้ำด้วยความประหยัดเพื่อที่จะได้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศน์ตลอดฤดูแล้งครับ.