หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

เชียงใหม่สู่มรดกโลก

Author by 12/09/14No Comments »

ไวนิลเมืองเชียงใหม่สู          ร.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มช.บอกว่าที่มหาวิทยาลัยโดยคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ อบจ. กรมศิลปากร ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ปารีส ฝรั่งเศส มีโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก โดยมีการเสวนาไปหลายรอบแล้วนั้น

          เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษลานนา ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมให้ได้รับการเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติ ด้วยกระบวนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลก คณะวิจิตรศิลป์ มช. จะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ จัดสัมมนา “เชียงใหม่สู่มรดกโลก” ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่โรงละครวังหน้า ถนนราชินี  กทม.

จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ด้านการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม จารีต ประเพณี  สังคม และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมหากเมืองเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก  การยกเรื่องนี้เข้าไปส่วนกลาง คาดจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNESCO  ICOMOS นักศึกษาเก่า มช.ส่วนกลาง และภาคอื่นๆ รวมทั้งสมาคมชาวเหนือ สมาคมนักเรียนเก่าเชียงใหม่ในกรุงเทพฯ ศิลปากรสมาคม มหาวิทยาลัย ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และคณะสงฆ์อีกมากมาย

เรียกว่า สร้างจุดสนใจในวงกว้างระดับประเทศ เป็นอีกแนวทางที่คนภาคอื่น จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไร เพราะถ้าเชียงใหม่จะเป็นมรดกโลกแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อภาคหรือจังหวัดอื่น          ไม่มากก็น้อย แต่ที่แน่ ๆ คนเชียงใหม่คงได้รับทั้งอานิสงส์ดี ๆ และอาจต้องจำกัดจำเขี่ยในเรื่องความสุขสนุกสบายหรือทำอะไรตามใจข้าพเจ้าดังเคยไม่ได้อีกแล้ว เพราะยูเนสโกจะเข้ามากำกับดูแลให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้

อย่างไรก็ตาม งานสัมมนาวันพรุ่งนี้ ซึ่ง ศ.ดร. อภินันท์      โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะเปิดและบรรยายพรุ่งนี้เรื่อง “การเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลกของไทยกับการพัฒนางาน       ด้านวัฒนธรรมไทยสู่มาตรฐานสากล” และผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ จะปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การเสนอเมืองเชียงใหม่เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก การแสวงหาความสมดุลระหว่างอนุรักษ์กับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน” น่าสนใจคนเชียงใหม่ในกรุงเทพฯอย่าลืมไปฟังนะครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์