หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

แก้ไขรุกแม่น้ำปิง

Author by 31/07/14No Comments »

  เคาะสนิม180          อย่างที่พูดกันบ่อย ๆ ทุกปัญหาถ้าปล่อยทิ้งไว้ มันกลับมาอีก รวมทั้งปัญหาบุกรุกแม่น้ำปิง ที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งแก้ไขในขณะนี้ ถ้าใช้วิธีเดิมคือ “ไม้นวม” ไม่ได้ผล ฮือฮาอยู่พักเดียวแล้วรุกกันต่อไป สร้างอาคารถาวรบีบแม่น้ำเหลือสายเล็ก ๆ แต่ถ้าใช้ไม้แข็งจัดการแบบ คสช.ล้างบางจัดระเบียบใหม่แบบตีตราครั่งก็จะได้ผล

การประชุมคณะทำงานการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขดลอกขยายแม่น้ำปิงระดับอำเภอเมื่อวันจันทร์ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าฯเป็นประธาน ย้ำเป้าหมายต้องการขยายความกว้างของแม่น้ำปิงจากเดิม 60-70 เมตร เป็น 90 เมตร เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และป้องกันการเกิดอุทกภัยในเมืองเชียงใหม่ ตลอดแนว 20 กิโลเมตร ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี แม่ริม และอำเภอหางดง

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1661/2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง  มีรองผู้ว่าฯฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการ มี ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เป็นกรรมการ/เลขานุการ มีหน้าที่เจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ บทลงโทษและระยะเวลาในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำแม่ปิง พร้อมทั้งสรุปความเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขต่อผู้ว่าฯเชียงใหม่

มีคณะทำงานเจรจาขอคืนพื้นที่บุกรุกเพื่อขุดลอกขยายแม่น้ำปิงในพื้นที่ระดับอำเภอ 4 ชุด แต่งตั้งตามพื้นที่ที่มีการบุกรุกในพื้นที่ 4 อำเภอข้างต้น ให้นายอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบล/ปลัด อบต. และกำนัน ในพื้นที่บุกรุกเป็นคณะทำงาน และปลัดเทศบาลตำบล/ปลัด อบต. เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่ สำรวจข้อมูล และจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่แม่น้ำปิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ตามแนวทางของคณะกรรมการเจารจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิงกำหนด จะให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่ติดแม่น้ำปิง และสำรวจตรวจสอบผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กำกับ ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่แม่น้ำปิงให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง กำกับและติดตามการดำเนินงานของคณะทำงาน และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่แม่น้ำปิง ตามที่คณะกรรมการฯจังหวัดมอบหมาย…

            ที่ประชุมมอบให้คณะทำงานระดับอำเภอทั้ง 4 อำเภอปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และทำบัญชีรายชื่อผู้บุกรุก ให้เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอในพื้นที่สนับสนุนข้อมูล แผนที่แปลงภาษี และเครื่อง GPS เป็นเครื่องมือในการเข้าไปสำรวจ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากบัดนี้เป็นต้นไป คอยดูว่าจะได้ผลไหม ?