หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

40 ปีคณะผลิตฯแม่โจ้

Author by 29/10/14No Comments »

   40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร แม่โจ้         แม้ไม่ได้เป็นศิษย์แม่โจ้ แต่กับผู้บริหาร และคณาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความผูกพันได้ร่วมงานโครงการ/กิจกรรมกับท่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว วันนี้ขอร่วมยินดีในการเปิดงานเฉลิมฉลองวารสำคัญ และผลงานทั้งด้านวิชาการ และบริการสังคมอย่างหลากหลาย

รศ.ดร.ประวิทย์ พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร บอกว่า การจัดงาน 40 ปีคณะผลิตกรรมเกษตรถือเป็นความภูมิใจของคณะ ที่จะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นองค์ความรู้นำเสนอสู่ประชาชน โดยกิจกรรมหลากหลายนั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายน 2557 ภายในบริเวณคณะผลิตกรรมเกษตร

เป็นงานเฉลิมฉลอง และต่อยอดทางวิชาการ ให้ประชาชนได้นำองค์ความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในงานผู้สนใจจะได้พบกับเทคโลยีการเกษตร พืช สัตว์ ประมง ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม โดยวันแรกเปิดให้ประชาชนเข้าชมก่อน แต่พิธีเปิดงานเป็นทางการจะมีขึ้นเวลา 14.00 น.ของวันที่ 30 ตุลาคม 2557      หลังพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย “บิดาชาวแม่โจ้” เสร็จแล้ว

นอกจากกิจกรรมออกร้าน ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ นันทนาการแล้วยังมีนิทรรศการทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และการโซนนิ่งสินค้าเกษตร สมาร์ทฟาร์ม การเปิดบ้านนักการเกษตร นวัตกรรมด้านการเกษตร รวมถึงการแข่งขันจักรยานแรลลี่ การประกวดกล้วยไม้ การออกร้านสินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์จากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ชมแปลงสาธิตข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวโพดหวาน พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และแปลงองุ่นกระถาง

อีกมุมหนึ่ง ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพัฒนาเครือข่ายบอกในงานจะมีคลินิกหมอต้นไม้ การถ่ายทอดความรู้เรื่องลำไย การเพาะเห็ด เปิดบ้านให้น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าไปศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกเรียน และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน…

ในงานจะมีฐานการเรียนรู้ 13 ฐาน ประกอบด้วย ลำไย ใส้เดือนดิน พลังงาน เห็ดเศรษฐกิจ การผลิตผัก การผลิตเห็ดแม่โจ้ ไม้ดอกไม้ประดับ คลินิกเกษตร กล้วยไม้ไทย พืชไฮโดรโปรนิกส์ สมุนไพร องุ่นกระถาง ผึ้งชาญณรงค์ พร้อมรับวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์โรคพืช และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีอีกด้วย ผู้สนใจไม่ควรพลาดครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์