หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กรมที่ดินแจงวิธีตั้ง นิติบุคคลบ้านจัดสรร

Author by 27/08/15No Comments »

thainews180         ปัญหาการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และการบริหารจัดการเรื่องบริการสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านจัดสรร เกิดกรณีไม่เป็นธรรม และปฏิบัติ    ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดมานาน หลายแห่งยังไม่สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กรมที่ดินโดยนายถวัลย์ ทิมาสาร รองอธิบดีกรมที่ดิน มาจัดสัมมนาเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เรื่องอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก รวมไปถึงให้ผู้จัดสรรที่ดินสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างถูกต้อง และให้การสนับสนุนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

นายชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผอ.สำนักส่งเสริม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคในโครงการมาดูแลบำรุงรักษา ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้จัดสรรที่ดินหรืออีกนัยหนึ่ง ได้แก่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรประสงค์จะพ้นจากหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดให้มีขึ้นตามแผนผังโครงการ จึงได้แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรรวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

แต่จากตัวเลขการขอข้อมูลอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินทั้งหมดทั่วประเทศ มีถึง11,390 โครงการ และมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพียง1,120 โครงการเท่านั้น กรมที่ดิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายกำกับที่ดิน จึงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงการทำหน้าที่บริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรมาโดยตลอด ซึ่งว่าปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การสัมมนาเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาการจัดตั้งเป็นไปได้ยาก ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายของการจัดตั้ง และไม่ทราบขั้นตอนของสถานการณ์ หลายแห่งรวมตัวกันไม่ได้จากหลายสาเหตุ ก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการตื่นตัวรีบดำเนินการกันให้ถูกต้องต่อไป.