หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กระทรวงเกษตรบูรณาการ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตเกษตร

Author by 13/05/14No Comments »

thainews180        ห้วงวันพืชมงคล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต” มีเนื้อหา 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการผลิต ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม และด้านการให้บริการทางการเกษตรในพื้นที่สูงขึ้น มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเป็นแกนหลักครอบคลุมทางด้านพืช ข้าว ปศุสัตว์ และประมง  โดยนายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นปีแรกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกจังหวัดร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นฤดูกาลผลิต” พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ได้กำหนดเอาวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต โดยความมุ่งหวังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ทำอย่างไรให้เกษตรกรสามารถหลุดพ้นจากสภาพปัญหาเดิมๆ โดยปัญหาที่เกษตรกรประสบคือ (1) ต้นทุนการผลิตสูง (2) ผลผลิตตกต่ำ (3) ผลิตแล้วจะขายที่ไหน (4) ราคาสินค้าตกต่ำ (5) ไม่มีแหล่งเงินทุน (6) ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสารพัดปัญหาของเกษตรกรไท จากกการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายเขตพื้นที่เหมาะสมสำหรับด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ (Zoning ภาคเกษตร) เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆที่เกษตรกรพบเจอมาโดยตลอด โดยเริ่มจาก (1) เลือกผลิตตามที่ตลาดต้องการ (2) ผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม (3) ถูกเวลา (4) ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (5) ใช้พันธุ์ดี (6) ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (7) การรวมกลุ่มเข้มแข็ง (8) ขายถูกที่ มีกำไรแน่นอน

ปีนี้นับเป็นปีแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานเชิงรุก โดยถือเอาวันพืชมงคลเป็นต้นมาเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ พร้อมการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจ นับตั้งแต่การวางแผนการผลิตจะผลิตอะไร ผลิตช่วงไหน วิธีการผลิตอย่างไร ผลิตแล้วขายที่ไหน ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง เทคนิคแนะนำ มีตัวอย่างการผลิตให้ดูที่ไหน และด้านการให้บริการทางการเกษตรในพื้นที่มีปัจจัยการผลิตใดที่ทางราชการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตที่จำหน่าย (ของภาครัฐและเครือข่าย ของเอกชน) การให้บริการความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ และรับเรื่องร้องเรียน (สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1170) เป็นต้น ซึ่งถ้าทุกกรมกองร่วมบูรณาการแก่เกษตรกรเช่นนี้ คงจะลดปัญหา และข้อร้องเรียนไปได้เป็นอันมาก.