หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ

Author by 7/04/16No Comments »

thainews180      ตามที่ โครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ ของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) มาจัดโครงการฯ ปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ และอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบและดื่มหรือเมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และขอความร่วมมือผ่านสื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ ถือเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนหรือประชาชนที่เข้ามาร่วมการรณรงค์เมาไม่ขับในเทศกาลสำคัญ เพื่อลดสถิติการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพราะมาตรการที่นำมาใช้ คือ การดึงชุมชนมาร่วมสร้างสรรค์ หรือร่วมการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง โดยมูลนิธิฯดังกล่าว ชี้ถึงสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ จะต้องร่วมกันป้องกัน เป็นขั้นตอน ๆที่ 1 คือการรณรงค์ก่อนเข้าสู่เทศกาลด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเมาแล้วขับ ผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนในชุมชน อาทิ การปั่นจักรยานรณรงค์ การรณรงค์ด้วยเสียงตามสาย เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการในช่วงเทศกาล ด้วยการจัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องปรามและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้น หากพบว่าเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ก็จะให้หยุดพักก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหากยังฝืนขับขี่ยานพาหนะต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลอย่างมากในปีที่ผ่านมา

แต่การรณรงค์ในแต่ละปี มปอ.    ทำได้เพียงไม่กี่ชุมชน ทั้งที่มีพื้นที่รณรงค์เป้าหมายมากที่ที่จะสร้างโมเดลชุมชนต้นแบบด้านการดื่มอย่างรับผิดชอบ ดังเช่นที่ทำสำเร็จแล้วในเชียงใหม่ และเชียงราย แต่เพื่อเป็นการเพิ่มแรงสนับสนุนในการขยายพื้นที่รณรงค์ในปีต่อๆ ไป มปอ. จึงเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจร่วมสนับสนุนการจัดโครงการให้มากขึ้น ซึ่งผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-308-0039ทั้งนี้ โครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ เป็นโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องของ “เมาไม่ขับ” และสร้างให้เกิดจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดขึ้นครอบคลุม ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก  รวมทั้งคนในพื้นที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะกลับมาฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยที่บ้านเกิด โครงการนี้ครอบคลุม ระยะเวลาดำเนินการระหว่างมกราคม – เมษายน 2559 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของการเมาแล้วขับ ที่สำคัญคือ เสริมสร้างในคนในชุมชนได้แสวงหาแนวทางในการระดมความคิดเห็น และวางแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละชุมชน เพื่อร่วมลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในชุมชนของตนเองนั่นเอง.