หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กลุ่มจังหวัดเหนือ หนุนสนามบินใหม่

Author by 25/04/16No Comments »

          thainews180      เมื่อวันที่ 22 เมษายนผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีการประชุมคณะ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, และลำพูน โดยนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ให้ กรอ. ได้พิจารณาต่อไป

การประชุมดังกล่าว มีวาระน่าสนใจที่ จังหวัดลำพูน โดย กรอ.ได้เสนอแผนการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเสนอโครงการก่อสร้างทาง 2 เส้นทาง คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 สายป่าสัก-ท่าวังพร้าว ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร โดยเสนอขอใช้งบประมาณกรมทางหลวง ปี 2560 วงเงิน 750 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน (Local Road) เสนอขอใช้งบกลุ่มจังหวัดปี 2560 วงเงิน 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้เสนอโครงการ    ก่อสร้างทาง เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงอีก 2 สายทาง คือ โครงการสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย อ.เถิน จ.ลำปาง – จ.ลำพูน เป็น 4ช่องจราจร โดยก่อสร้าง เป็นช่วงๆ วงเงิน 3,750 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเชียงใหม่-ลำพูน วงเงิน 6,172 ล้านบาท นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ได้เห็นชอบข้อเสนอ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี ที่อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ของภาคเอกชน จะใช้พื้นที่กว่า 3,000 ไร่สร้าง มีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 193,000 ล้านบาท

โครงการหลังสุดนี้ น่าสนใจ เพราะจะรองรับการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นสู่ภาคเหนือได้กระจายทั่วถึงมากขึ้น ที่สำคัญ คือสามารถรองรับผู้โดยสารจากต่างประเทศที่ล้นท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้ว ปัจจุบันประชาชนก็ยังเรียกร้องให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่งดการให้เครื่องบินขึ้น-ลงในช่วงหลังเที่ยงคืน แต่ก็ยังทำไม่ได้ อ้างเหตุผลการท่องเที่ยว แต่เสียงเครื่องบินกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองเป็นอย่างมาก หากมีสนามบินแห่งที่สองขึ้น ก็จะมีทางเลือกสำหรับเครื่องบินที่ต้องการขึ้น-ลงยามวิกาลต่อไป.