หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กวาดล้าง-จัดระเบียบ คนขอทาน-คนเร่ร่อน

Author by 1/02/15No Comments »

thainews180         จากนโยบายของ พล...อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการจัดระเบียบคนขอทาน และคนเร่ร่อนทั้งในส่วนกลาง  และภูมิภาค ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน (3 P) ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และการป้องกัน (Prevention) โดยการส่งต่อคนขอทาน แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.กรณีขอทานคนไทย คนขอทานที่สุขภาพแข็งแรงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้คืนสู่ครอบครัว ส่วนคนขอทานที่ไม่สามารถคืนสู่ครอบครัว ให้ประสานส่งต่อเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวหรือบ้านมิตรไมตรี เพื่อคัดกรองคนขอทานส่งเข้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองบำบัดฟื้นฟู

2. กรณีขอทานต่างด้าว ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อส่งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผลักดันกลับสู่ประเทศต้นทางต่อไป และ 3. กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ บ้านมิตรไมตรีจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว และมูลนิธิอรุณสวัสดิ์ไปแล้ว

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมมือกันในการจัดระเบียบคนขอทานในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ออกตระเวนไปตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดที่คนขอทานออกทำงานเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคมที่ผ่านมาตามภารกิจที่กำหนด และหากยังมีอยู่ก็จะดำเนินการต่อเนื่องไป ซึ่งปัญหาของเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยวมักจะมีคนขอทาน และคนเร่ร่อนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และขายหน้าต่อบ้านเมืองเป็นประจำ ซึ่งก็เป็นดังที่เจ้าหน้าที่ระบุคือ การขอทานจะไม่หมดไปจากจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าทุกคนไม่หยุดให้เงินขอทาน จึงอยู่ที่ความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว หากพบเห็นการใช้แรงงานเด็ก คนเร่ร่อน ขอทาน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้อยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ ให้แจ้งมาที่ศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปจะเป็นการดีที่สุด.