หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กองทุนหมู่บ้านดอนปิน อีกหนึ่งตัวอย่างผลงานดี

Author by 1/08/12No Comments »

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายเชน เทือกสุบรรณ ประธานฯ นายอัศวิน วิภูศิริ รองประธานฯ และเจ้าหน้าที่รัฐสภาอีก 20 คน  มาดูงานกองทุนหมู่บ้านคอนปิน  หมู่ 5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ นายอำเภอสันกำแพง นายกมล  คำหล่อ  พัฒนาการอำเภอสันกำแพง นางวนิดา ด้วงอิน ประธานกองทุนหมู่บ้านดอนปิน และคณะกรรมการต้อนรับ และพาชมกิจการของกองทุนเงินล้าน หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าวติดต่อผ่านพัฒนาการจังหวัด ขอศึกษาดูงานหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีผลงานดีเด่นการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน และได้รับคำแนะนำให้เข้าชมกองทุนดังกล่าว

กว่าจะมาเป็นกองทุนหมู่บ้านเงินล้าน ดีเด่นได้ นางวนิดา ด้วงอิน ประธานกองทุนหมู่บ้านดอนปิน รายงานผลดำเนินการว่า คณะกรรมการกองทุนต้องมีวิสัยทัศน์ และมองว่ากิจการนี้เป็นแหล่งเงินทุนหลักของหมู่บ้าน จึงต้องยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ความชื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจ และความไว้วางใจให้ชุมชนเข็มแข็ง สำหรับเงินทุนจากจัดสรรจากรัฐบาล 1 ล้านบาทเดิม ได้รับจัดสรรเพิ่มทุนในเวลาต่อมาอีก 4 แสนบาท รวมทุน 1.4 ล้านบาท มีสมาชิก 494 คน แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 308 คน สมาชิกเด็กและเยาวชน 132 ราย สมาชิกผู้สูงอายุ 50 คน และสมาชิกสามัญ(กลุ่ม) 9 กลุ่ม  แต่สำหรับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื้อปุ๋ยชื้อยาทางการเกษตร และกู้ยืมที่มีประโยชน์อื่นๆ แล้วแต่กรณีไปนั้น แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบ

นอกจากนั้น กองทุนหมู่บ้านดอนปิน  ยังรับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก และช่วยกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านจึงมีดอกผลและเงินหมุนเวียนกว่า 6 ล้านบาท สามารถสร้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้านขึ้นเอง กรณีสมาชิกที่ไปกู้เงินนอกระบบได้ช่วยแก้ไขให้หลายราย บางรายนำโฉนดไปจำนองก็ไถ่ถอนมา และไม่ต้องนำโฉนดมาค้ำกับกองทุน เพียงแต่มีผู้ค้ำประกันก็พอ จึงนับเป็นกองทุนหมู่บ้านเงินล้านที่น่ายกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนอื่น ๆ ดังที่คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร ได้ชื่นชม และมองเห็นผลงานอันยอดเยี่ยมเท่าที่ได้ดูมา.