หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กังวลขององค์กรพุทธ กับนิคมฮาลาลใน ชม.

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180                แม้ว่า จังหวัดเชียงใหม่โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผวจ.ที่เพิ่งเกษียณอายุจะยืนยันถึงการยกเลิกโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ อ.ดอยหล่อไปแล้ว ด้วยเหตุที่มีการขึ้นป้ายคัดค้าน และออกมาต่อต้านอย่างต่อเนื่องของชาวดอยหล่อ แต่ก็มีข่าวเรื่อยมาว่าจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พยายามจะหาสถานที่สร้างในอำเภออื่นแทน จึงเกิดการรวมตัวคัดค้านทั้งที่ อ.เชียงดาว และในตัวเมืองเชียงใหม่ ล่าสุดมีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับคณะสงฆ์จังหวัด โดยขอให้คณะสงฆ์สนับสนุนการออกมาคัดค้านครั้งนี้อย่างเป็นทางการ

                การประชุมดังกล่าว ตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นต้นรวมแล้ว 12 องค์กร เสนอต่อคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทำหนังสือยืนยันต่อนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภออย่างเด็ดขาด ที่ประชุมยังกล่าวถึงความพยายามของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล  เมื่อไม่ได้ที่ดอยหล่อก็จะไปสร้างในอำเภออื่นแทน จึงไม่เห็นด้วยที่จังหวัดจะสนับสนุน ตามเหตุผลเดิมที่ดอยหล่อเคยแจ้งไว้แล้ว     

                ตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำว่าจะแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่ โดยจะเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด เนื่องจากหวั่นเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบในพื้นที่หลายเรื่อง ทั้งปัญหามลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความแตกต่างทางวิถีชีวิตระหว่างชาวพุทธในจังหวัดเชียงใหม่ กับชาวมุสลิมที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ และที่มีการอ้างว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนท้องถิ่น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะตามหลักศาสนาอิสลามห้ามคนนับถือศาสนาอื่นทำงานฮาลาลอยู่แล้วกล่าวโดยสรุปแล้ว เกิดคำถามขึ้นกับองค์กรตัวแทนชาวเชียงใหม่ข้างต้นว่า จังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จะเดินหน้าในเรื่องนี้โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงจริงหรือไม่ และข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร ควรที่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะออกมาชี้แจงทำความเข้าใจให้กระจ่างแจ้งโดยเร็ว.