หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

กำหนดวันต่ออายุ ให้แรงงานต่างด้าว

Author by 24/04/15No Comments »

PNOHT580410001041601          ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ ได้รับการปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่ดีขึ้น และส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้แล้ว จึงเข้ากับคนไทยได้เป็นอย่างดี แต่การเข้ามาทำงานมีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับออกไปเมื่อครบกำหนดวีซ่าทำงาน จะหลบเลี่ยงอยู่ได้ก็เฉพาะผู้ที่หลบหนีเข้าเมือง และปลอมปนเป็นคนไทย มีลูกเต้าเข้าเรียนหนังสือไทย ทำให้ยากต่อการผลักดันออกไปเช่นกัน จะเห็นว่าโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเด็กลูกต่างด้าวมาเข้าเรียน จำนวนหัวนักเรียนลดลง และงบประมาณสนับสนุนก็จะลดตาม รวมทั้งอัตราตำแหน่ง ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูก็จบลงด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การควบคุมแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้าสู่ระบบจึงต้องมี จะปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปย่อไม่ถูกต้อง กรณีต่างด้าวที่ได้สิทธิอยู่ในประเทศเพราะลูกเกิดในประเทศไทยก็ต้องมีระเบียบออกมาให้ชัดเจนด้วย มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณทั้งด้านการศึกษา และการสาธารณสุข (สปสช.) ซึ่งล่าสุดมีข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่บัตรหมดอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558) และศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2-30 มิถุนายน 2558)

การต่อใบอนุญาตแต่ละครั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนผู้มาต่อลดจำนวนลง จะด้วย เหตุผลแรงงานต่างด้าวรุ่นนั้น ๆ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วจริงหรือไม่ หรือฝังตัวอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ โดยไม่ยอมต่ออายุบัตรทำงานหรือวีซ่าให้อยู่ในประเทศไทย เพราะการเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ไม่มีเหมือนเดิมแล้ว ประกอบกับการถือบัตรต่างด้าวที่แม้จะหมดอายุลงแล้ว ก็ยังได้รับการอนุโลม บ้างก็มีการจ่ายเงินค่าละเว้นไม่ให้จับกุม ซึ่งเป็นปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการทุจริตในเรื่องนี้จริงหรือไม่ ได้แต่กล่าวหากันไป แต่เหนืออื่นใด คือ ปัญหานี้เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ จะปล่อยให้หาประโยชน์ไม่ได้ ครั้งใดที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงคาดโทษสั่งดำเนินการก็จะกระตือรือร้นกันเสียคราวหนึ่ง แต่พอไม่พูดถึงก็จะหย่อนยาน และไม่ทำให้กฎหมายบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์ จะเห็นว่าในห้วงเวลา 10 ปีมานี้ มีแรงงานต่างด้าว คนไร้สัญชาติ คนเถื่อนเข้ามาอาศัยในประเทศจำนวนมาก รวมทั้งโฮริงยาก็เข้ามาแฝงตัวอยู่ในภาคเหนือ(เชียงใหม่)จำนวนไม่น้อย ซึ่งยังไม่เคยมีการจับกุมใด ๆ.