หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ก่อหนี้นอกระบบ ทั้งที่รู้ดอกเบี้ยโหด

Author by 17/12/14No Comments »

เงินด่วนรับเงินทันที      จากรายงานภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่) เดือนตุลาคม 2557 ระบุถึงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว สถาบันการเงินต่างๆ ชะลอการให้สินเชื่อ จึงสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวในภาคประชาชน โดยส่วนหนึ่งหันไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ และประสบความเดือดร้อนเมื่อมีการติดตามทวงหนี้ที่บวกดอกเบี้ยมหาโหดเข้าไปอย่างรุนแรง ด้วยพฤติกรรมการข่มขู่คุกคาม ทำร้ายร่างกาย และทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างโหดร้าย ตรงกับที่นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการต่อเนื่อง สามารถรวมรวมเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน มีถึง 1,432 เรื่อง

โดยเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้สินนอกระบบ 445 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 31.07 ของเรื่องทั้งหมด รองลงมา การบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า 301 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.01 และเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.ประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กล่าวว่าการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมเป็นนโยบายเน้นหนักของนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แม้บางเรื่องจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ต้องมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ประชาชนผู้ร้องเรียนทราบความคืบหน้าการดำเนินงานติดตาม และขณะนี้ มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ต้องบริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์ดำรงธรรมในมิติใหม่ทุกหน่วยงานต้องใส่ใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการส่งหนังสือหรือเข้าเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเดือนตุลาคม 2557 มีผู้เข้ามาใช้บริการ 1,017 ราย สายด่วน Call Center 1567 ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียน 19 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป และเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่พึงพอใจรวมทั้งเรื่องการทวงหนี้โหดจากแก๊งออกเงินกู้นอกระบบร้อยละ 20-30 ก็มี ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะลงมาดูแล และหาทางแก้ไขโดยเร็ว.