หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ข้าราชการจิตอาสา ปลูกแฝกริมแม่น้ำปิง

Author by 18/08/12No Comments »

ในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี นับเป็นห้วงเวลาที่คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำความดีอย่างหลากหลาย ที่เห็นได้ชัดคือ การร่วมกันปลูกต้นไม้ 800 ล้านกล้าฯ ตามโครงการของรัฐบาล ขณะเดียวกันกลุ่ม ชมรม องค์กรต่างๆ ก็นัดกันทำกิจกรรมตั้งแต่เล็กๆ ในชุมชนไปจนถึงระดับอำเภอ และจังหวัดมากมาย ดังเช่น ชมรมคนดีศรีล้านนาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และกำลังทหารจากกองบิน 41 จัดกิจกรรมอาสาปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2555 ขึ้นบริเวณริมแม่น้ำปิงใกล้สะพานนวรัฐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

กิจกรรมดังกล่าว มี น.พ.วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาปลูกหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี นางบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข  หน.กลุ่มรูปแบบบริการ สสจ.ชม.ผูกล่าวรายงาน ร่วมด้วยเรืออากาศโทธฤษพล พิทักษากร ตัวแทนจากผู้บังคับการกองบิน 41 และนางศิริพรรณี บุณยมาลำ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนงานพิเศษ ตัวแทนจาก หน.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกชมรมคนดีศรีล้านนาสาธารสุขจังหวัดจำนวน 150 คนเข้าร่วม ซึ่งแพทย์สาธารณสุขกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมของชมรมคนดีศรีล้านนาสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12  สิงหามหาราชินี 2555

ทั้งนี้ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกเอาพระราชสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้มากล่าว และขอให้ทุกคนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในคุณค่าของต้นน้ำธาร  และน้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจ สร้างการมีสวนร่วม ของทุกๆ ฝ่าย ให้ช่วยกันดูแล รักษาระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำลำธาร สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ป่าพื้นที่ต้นน้ำลำธาร สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน.