หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ข้าวหอมมะลิพร้าว คุณภาพดีสุดของไทย

Author by 14/01/15No Comments »

10917302_1783673178523705_3240020052064126892_n      นับเป็นข่าวน่ายินดีกับเกษตร .พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่ผลผลิตข้าวหอมมะลิได้รับการยอมรับและชื่นชมเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2558 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผวจ.เชียงใหม่ก็เดินทางไปร่วมให้กำลังใจ และเปิดงานวันข้าวหอมมะลิ และของดีอำเภอพร้าว ประจำปี 2558 ที่ลานอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิของ อ.พร้าว ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ค้า และผู้บริโภคระดับประเทศตลอดจนถึงนานาชาติว่าเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่หนึ่งของประเทศไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ .พร้าว เป็นเหมือนแอ่งกระทะ กว้างใหญ่มีเขาล้อมรอบ มีสายน้ำหลายสายหล่อเลี้ยงพืชผลโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่เจริญงอกงามและคุณภาพดี ซึ่งนายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอพร้าว เปิดเผยว่า มีการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อย่างแพร่หลาย เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสมในการปลูก รวมทั้งเกษตรกรก็ได้พัฒนาการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตข้าวขาวมะลิ 105 ของพร้าวคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะข้าวมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษกับมีคุณภาพในการหุงต้มที่ดี ปัจจุบันใน อ.พร้าวมีเกษตรกรปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 1,440 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 14,574 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 ก.ก./ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 9,473 ตัน

การจัดงานวันข้าวหอมมะลิและ ของดี อ.พร้าว ประจำปี 2558 พื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เป็นการฟื้นฟูกิจกรรมแบบดั้งเดิมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รักษาไว้เป็นมรดกอันยาวนาน เป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ รักษาคุณภาพและชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิของอำเภอพร้าว ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอพร้าว ซึ่งในงานมีนิทรรศการการเกษตรของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ การออกร้านมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ประกวดคุณภาพข้าว แข่งขันผัดข้าวลีลา แข่งขันข้าวเหนียวส้มตำลีลา แข่งขันกินข้าว แข่งขันตำข้าว แสดงดนตรีพื้นเมือง ประกวดธิดาข้าวขาวดอกมะลิ ปี 2558 และเทพีข้าวหอมมะลิ ปี 2558  เป็นต้น จึงนับเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรพร้าวจะได้แสดงผลงาน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้สู่สาธารณชน เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาข้าวให้สุงขึ้นตามความต้องการของท้องตลาดระดับบนต่อไป.