หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

คนขาดกินเกลือไม่ได้ แต่ต้องเสริมไอโอดีน

Author by 29/12/14No Comments »

images          ปัญหาเรื่องทุโภชนาการของไทย ยังคงต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คราใดที่หลงลืมหรือละเลยก็จะกลับมาอีก ดังกรณีของการเป็นโรคขาดไอโอดีน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย มาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค ปี 2558″ ที่เชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนจากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือเข้าร่วม 100 คน โดยมี พ.ญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการกล่าวรายงาน และ น.พ.ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และ น.พ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการมาร่วมดำเนินการประชุมด้วย

รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศยังคงมีอยู่  แม้ความรุนแรงของปัญหาจะมีแนวโน้มลดลง แต่การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเป็นสิ่งที่กรมอนามัยและภาคีเครือข่าย ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะหากมาตรการและวิธีการดำเนินงานย่อหย่อนลง ปัญหาการขาดสารไอโอดีนจะกลับมาอีก และอาจเป็นปัญหาที่รุนแรงเหมือนในอดีต การที่ประชาชนขาดสารไอโอดีนจะมีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ผู้ที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอมีผลทำให้ร่างกายและสมองเจริญเติบโตด้อยลง รูปร่างเตี้ย แคระแกรน ความฉลาดทางปัญญาก็ด้อยกว่าปกติด้วย

จากสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2556) พบว่าการแก้ไขปัญหาการขาดไอโอดีนของไทยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแนวโน้มที่ปัญหาการขาดสารไอโอดีนจะกลับมาอีก มาตรการหลักในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน คือ เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ผลสำรวจในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประชาชนใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (20-40 พีพีเอ็ม) ร้อยละ 82.5 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 90 ดังนั้น การแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน ต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเป็นประจำ

ที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของภาคี เครือข่ายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนทั้ง 3 ภาค จะต้องผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็ง ตามแผนปี 2557-2559 กรมอนามัย ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคขาดสารไอโอดีน เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะที่ดีของทุกกลุ่มวัยก้าวไกลสู่อาเซียน ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ ให้เด็กเกิดใหม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน โดยจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจต่อมารดาอย่างสำคัญด้วย.