หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

คนไทยเข้าถึงง่ายทุกแห่ง แอลกอฮอล์ทำสังคมป่วย

Author by 22/10/14No Comments »

155481       สภาพสังคมไทยที่เปิดกว้างอย่าง เสรีให้คนทุกระดับ ทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกแห่ง แม้แต่ใกล้ศาสนสถาน และสถานศึกษาก็ยังมีร้านจำหน่ายสุรา เบียร์ รวมถึงเหล้าก๊ง ทั้งๆ ที่มีกฎหมายกำหนดชัดเจนทั้งเรื่องการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งกำหนดเวลาซื้อขายอย่างชัดเจนแล้วก็ตาม ก็ยังละเมิดกฎดังกล่าวเป็นอาจิณ จึงส่งผลให้สังคมเสื่อมโทรม ทั้งการสูญเสียเงินตราไปโดยเปล่าประโยชน์ และมีคนเจ็บป่วยจากการดื่มแบบไร้การควบคุมเพิ่มมากขึ้น จากสิ่งแวดล้อมเลวร้ายดังกล่าว น่าจะถึงเวลาแก้ไขเสียที

ดังกรณีที่โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ออกมารณรงค์ เรื่องการสร้างพลังใจเลิกดื่มสุราได้หลังออกพรรษา เพราะพบว่าสถิติของกระทรวงสาธารณะสุขระบุไว้ วัยรุ่นหญิงเริ่มดื่มสุราเมื่ออายุ 15 ปี ถึงเกือบ 15 ล้านคนแล้วจึงน่าวิตกยิ่ง น.พ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่าโครงการสร้างพลังใจเลิกดื่มสุราได้หลังออกพรรษาของโรงพยาบาลสวนปรุง เกิดจากการพบผู้หญิงที่มารับการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุราที่โรงพยาบาลสวนปรุง ในปี 2555 มีจำนวน 401 ราย ปี 2556 จำนวน 432 ราย โดยจะมากในช่วงเข้าพรรษาและเดือนแรกที่ออกพรรษา การลด ละ เลิกสุรา นอกจากจะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองแล้ว ยังเพิ่มความรักความอบอุ่นในครอบครัว และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย และการรณรงค์เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็มีหลายคนที่เลิกดื่มได้ แต่ก็จะกลับมาดื่มอีกหลังจากนั้น

แพทย์ได้ระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ติดสุรามากขึ้นมีหลายประการ ทั้งการยอมรับในสังคม ทำให้การดื่มตามงานสังคมต่าง ๆ มากขึ้น หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก โดยเฉพาะเหล้าขาว รองลงมาก็คือ เบียร์ การเลิกดื่มสุราให้สำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น สร้างแรงบันดาลใจในการหยุดดื่ม ปรับแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของตนเอง ให้กำลังใจและสร้างจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง ซึ่งการเลิกดื่มสุราควรได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธีในสถานพยาบาลเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของรัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลผู้ให้คำปรึกษาการเลิกเหล้าอย่างเคร่งครัด จึงจะทำให้เห็นผล แต่เหนืออื่นใดหน่วยงานอื่นก็ควรจะต้องร่วมมือด้วยการเข้มงวดกวดขัน รวมทั้งป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ยากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเลิกสุราวันนี้ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าสุขภาพกายใจ และทรัพย์จะดีขึ้นแน่นอน.