หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ครม.กำหนดวันสำคัญ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

Author by 17/05/15No Comments »

thainews180         แม้ว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างจะมองว่า คนไทยมีสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า แต่หากให้ประเทศที่เจริญแล้วมองคนไทย ก็จะเห็นว่ายังขาดอีกหลายมิติ รวมทั้งเรื่องการสร้างวินัยในตนเอง เพื่อรักษาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งน่ายินดีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีมติเห็นชอบการให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ของทุกปีโดยพร้อมเพรียงกัน

การกำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ของทุกปีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และทรงเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจแก่ข้าราชการวงการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขจึงขอพระราชทานพระอนุญาต กำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสร้างความตระหนักของสังคมและหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทและพระราชทานพระอนุญาตแล้ว

ดังนั้นในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข      จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานใน “วันอนามัย    สิ่งแวดล้อมไทย” ปีแรกเป็นพิเศษ โดยจะประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป.