หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ความเป็นไทยศตวรรษ 21 เน้นให้อนุรักษ์วัฒนธรรม

Author by 9/02/15No Comments »

thainews180        หากกล่าวถึงแผนพัฒนาต่าง บรรดามี นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติอันเป็นแผนระดับชาติลงมาถึงแผน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหมายรวมถึงแผนพัฒนาครอบครัว ล้วนแต่มีการวางเป้าหมายเอาไว้ทั้งสิ้นว่าระยะ 1 ปี 5 ปี 10 ปีข้างหน้าจะทำอะไร และผลที่ได้จะเกิดอะไรขึ้น เพราะถ้าการขาดแผนดังกล่าวซึ่งเปรียบเสมือนธงนำ และนโยบายขับเคลื่อนที่ดีแล้ว ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้ย่อมไม่ดีหรือไม่อาจคาดหมายใด ๆ ได้เลย เช่นเดียวกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งยังไม่ค่อยพูดถึงกัน ก็น่าจะมีการนำเสนอกันบ้าง

อย่างกรณีเมื่อเร็วๆ นี้ ..ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเปิดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เผยแพร่ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สังคม” จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 21 แห่งทั่วประเทศมาร่วมงานที่เชียงใหม่ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงศักยภาพการเรียนการสอน สร้างความรัก สามัคคีกับชุมชน โดยปลัดสำนักนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความเป็นไทยยุคการศึกษาในศตวรรษที่ 21″ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้น่าสนใจ และน่าจะเป็นแผนพัฒนาคนไทยรุ่นใหม่ให้ดำเนินอย่างเป็นระบบขึ้นมาจริงจัง

จากหัวข้อบรรยาย พอสรุปใจความว่า ขอให้เยาวชนนักเรียนไทย ยึดหลักของความเป็นไทย ทั้งการสื่อสารด้วยภาษาไทย การแต่งกายที่คงความเอกลักษณ์ของคนไทย ทั้งในงานประเพณี และงานพิธีการอย่างเหมาะสม รวมทั้งการแสดงความเคารพ การวางตัวอย่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ที่สำคัญเยาวชนต้องมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เพราะปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางวัตถุ และความทันสมัยทางเทคโนโลยี ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเยาวชนมาก เป็นผลให้การรับข่าวสาร และการสื่อสารต่างอย่างรวดเร็ว และโน้มไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แม้แต่การสื่อสารกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ทั้งการถูกหลอกลวง และการถูกชักนำไปในทางที่ผิด นอกจากนั้นยังขอให้เยาวชนเรียนรู้ในสิ่งที่ดีจากเทคโนโลยี และไตร่ตรองวิเคราะห์ก่อน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี แต่ต้องไม่ลืมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นการจะเห็นคนไทยยุคใหม่เป็นอย่างไรจึงควรมีแผนพัฒนา.