หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

คสช.สั่งปรับลดราคาปุ๋ย ให้เป็นธรรมแก่เกษตรกร

Author by 15/07/14No Comments »

20101014_60939          เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชแก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัด มีนายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เป็นประธาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่ทุกอำเภอจะเชิญผู้ประกอบการหรือร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชในท้องที่มาประชุมอีกระดับ เพื่อขอความร่วมมือให้จำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาแนะนำของแต่ละท้องที่ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ ศสช. ในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต ปี 2557/2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว ซึ่งมีปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรหรือชาวนาได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับราคาที่ปรับลดลงจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกประกาศราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช สำหรับแนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช กำหนดแนวทางการดำเนินการปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าว โดยให้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ซึ่งจะทำให้ปรับลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในนาข้าว จากเดิมประมาณกระสอบละ (50 กก.) 40-50 บาท ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชลดราคาจากเดิมประมาณร้อยละ 5-10

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประธาน กจร.) สามารถออกประกาศสำนักงาน กจร.กำหนดราคาได้ และให้อำเภอประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ เพื่อให้ความร่วมมือจำหน่ายปุ๋ยเคมี และยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชในราคาแนะนำ จึงเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่จะได้รับส่วนลดหรือซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาต่ำลง แต่หากยังใม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านที่ว่าการอำเภอในท้องที่ หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยส่วนจังหวัดก็ให้อำเภอบรายงานข้อมูลเบื้องต้นภายในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ส่วนในเดือนถัด ๆ ไป ให้รายงานทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนด้วย จึงถือเป็นข่าวดีของเกษตรกรที่ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อไป.