หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

งานวิจัยข้าวฟองสุรดา ช่วยห้ามเลือดได้ผลดี

Author by 23/02/15No Comments »

557000011738401          เป็นที่น่ายินดีที่มีการเผยผลงาน วิจัยของอาจารย์ หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณี “ข้าวฟองสุรดา” วัสดุห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ อันเป็นผลงานของ รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์  และ ดร.อนุชา รักสันติ รับรางวัลระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ  : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นค้น ประจำปี 2558  ”ข้าวฟองสุรดา (Surada Rice Sponge)”  เป็นวัสดุห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ห้ามเลือดในร่างกาย เฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีการตกเลือดภายในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ตับ ไต เมื่อดูดซับน้ำเลือดปริมาณมากจะเกิดแรงกดทับช่วยให้เลือดหยุดไหล สามารถย่อยสลายได้ในร่างกายตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม ไม่สร้างปัญหาใหม่ต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง ง่ายในการเก็บรักษา และราคายังไม่แพงอีกด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ มช. เผยแพร่เรื่องข้าวเจ้าว่า เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยอะไมโลสและอะไมโลเพคติน โดยข้าวเจ้ามีสมบัติที่มีความสามารถเข้ากันได้กับร่างกาย ไม่เป็นพิษ สามารถย่อยสลายได้  และมีราคาถูก แต่มีข้อด้อยเชิงกล จากสมบัติที่ดีของข้าวเจ้าได้นำมาวิจัยและพัฒนาเป็นวัสดุห้ามเลือด “ข้าวฟองสุรดา” เพื่อใช้ภายในร่างกาย

ข้าวฟองสุรดา เป็นวัสดุห้ามเลือด ในร่างกายเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีการตกเลือดภายในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง ตับ ไต เป็นต้น ซึ่งวิธีการห้ามเลือดนั้นจะใช้ความสามารถในการดูดซับน้ำเลือดปริมาณมากเข้าภายในเนื้อวัสดุแล้วก่อให้เกิดแรงดันไปกดทับเพื่อให้เลือดหยุดไหล โดยที่ชิ้นงานจะถูกร่างกายทำการย่อยสลายเอง   ดังนั้น ข้าวฟองสุรดาจึงมีสมบัติพื้นฐานสอดคล้องกับมาตรฐานวัสดุห้ามเลือดของต่างประเทศตามเกณฑ์ USP (United State Pharmacopoeia)  ที่ไม่สร้างปัญหาใหม่ต่อเนื้อเยื่อข้างเคียง  ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายในการเก็บรักษา  และราคาไม่แพง นับเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความสำคัญน่ายกย่องชื่นชมยิ่ง.