หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

จอมทองเรียกร้อง สร้างอ่างเก็บน้ำใหญ่

Author by 25/05/15No Comments »

thainews180        แม้ว่ากระแสต่อต้านการสร้างอ่างเก็บน้ำในหลายลุ่มน้ำในช่วงที่ผ่านมา ถึงจะมีการศึกษาว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ก็ไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มผู้คัดค้าน แต่กรณีของชาวอำเภอจอมทอง โดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และสิ่งแวดล้อม กลับออกมาเรียกร้องและเร่งผลักดันให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หอย ดังที่มีข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ลงนามในหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดอ่างเก็บน้ำแม่หอย ถึงนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.โดยมีตัวแทนของชาวอำเภอจอมทอง ประกอบด้วยชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมอำเภอจอมทอง กับกลุ่มเหมืองฝายอำเภอจอมทองมาร่วมสนับสนุน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากความต้องการโครงการดังกล่าว

ตามข้อเสนอโครงการ สืบเนื่องจาก นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง ได้แจ้งต่อทางอำเภอจอมทองว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยน้ำจากลำเหมืองและลำห้วยในการเพาะปลูก ช่วงฤดูแล้งหรือระยะที่มีฝนทิ้งช่วง จึงประสบความเดือดร้อน ขณะเดียวกันในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก ก็ไม่สามารถจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ เพราะไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่มีปริมาณมากพอเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้สำรวจพื้นที่ และเห็นควรจะขุดอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บ้านแม่หอยใน ตำบลบ้านหลวง เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และยังจะบรรเทาอุทกภัยในช่วงที่เกิดน้ำหลากด้วย แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านหลวง มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน เบื้องต้นมีการสำรวจแล้วมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ พร้อมทั้งประมาณการโครงการจะใช้งบประมาณ 710,379,000 บาท จึงขอสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจ้งไปยังส่วนกลาง

แกนนำชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำฯ นายสิริวัฒน์ เรือนคำฟู ประธาน นายบุญเร็ว บุตรต๊ะ อดีตกำนันตำบลบ้านหลวง นายทรงศักดิ์ สุต๋าคำ  กรรมการ นายบุญธรรม จุมปูศรี และนายนพ อาริยะ ตัวแทนกลุ่มเหมืองฝายอำเภอจอมทอง ต่างสนับสนุนโครงการฯ เพราะเคยเรียกร้องมานานกว่า 40 ปีแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชาวตำบลบ้านหลวง ข่วงเปา ดอยแก้ว สบเตี๊ยะ และเทศบาลตำบลจอมทอง นอกจากนั้นพื้นที่อำเภอดอยหล่ออีกหลายตำบลก็จะได้รับประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันฤดูแล้งเกิดสภาพลำน้ำแม่กลางที่เคยใช้อุปโภคบริโภคแห้งแล้ง น้ำเพื่อการเกษตรไม่มี ต้องขุดบ่อน้ำบาดาล ทั้ง ๆ ที่อำเภอจอมทองมีดอยอินทนนท์เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำหลายสาย จึงนับเป็นโครงการที่น่าศึกษา และติดตามว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนตามข้อเรียกร้องอย่างไรต่อไป.