หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

จัดตั้งศูนย์ปรองดอง ทำความเข้าใจทุกฝ่าย

Author by 11/06/14No Comments »

thainews180          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประชุมบูรณาการภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ เพื่อหารือเน้นประเด็นสำคัญ 3 เรื่องคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน การฟื้นฟูการท่องเที่ยว และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยเฉพาะการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งจะมีการจัดโครงการปรองดองแห่งชาติ โดยให้จัดตั้งศูนย์ปรองดอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ได้จัดทำโลโก้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นเลขหนึ่งไทย เพื่อมุ่งเป้าให้ทุกภาคส่วนทำงานเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน

ขณะนี้ทุกฝ่าย ทั้งทางทหาร และฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงทุกภาคส่วนถี่ขึ้น เช่นล่าสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ศรายุทธ รังสี ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 และคณะก็เข้าพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็เพื่อมาสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าใกล้ชิดกับราษฎรในพื้นที่มากที่สุด มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งทหารไม่ต้องการยึดอำนาจมาตั้งแต่ต้น แต่ประเมินสถานการณ์แล้วว่า ประเทศไทยไม่มีทางออก มีการแบ่งแยกเป็นฝ่าย มีความขัดแย้งกันสูง จนเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้ความเชื่อมั่นลดลงในสายตาชาวต่างชาติ ไทยถูกจัดลำดับให้อยู่ท้ายๆ ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะไทยมีศักยภาพหลายด้านที่โดดเด่น

ทั้งนี้ คสช. มี Road Map ในการดำเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรกจะเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ก่อน ระยะที่ 2 จะร่างรัฐธรรมนูญการปกครอง ให้มีกฎกติกาใหม่ ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกภาคส่วน และระยะที่ 3 จะเข้าสู่การเลือกตั้งตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยฝ่ายทหารยืนยันว่าทหารไม่ได้ยึดอำนาจตลอดไป ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อสารให้ราษฎรในพื้นที่ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงกัน ให้ยอมรับในกฎ กติกา ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ สรุปแล้วก็คือ ขอให้วางใจว่าทางทหารจะคืนอำนาจให้ประชาชนในไม่ช้า ภายหลังการสร้างกฎกติกาใหม่แล้วก็จะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยต่อไป.