หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

จัดระเบียบรถตู้ใหม่ ส่วนบุคคลหรือรับจ้าง

Author by 4/06/15No Comments »

thainews180      เมื่อปี 2557 มีการจัดระเบียบ      รถตู้โดยสารใหม่ เนื่องจากมีปัญหาทั้งเรื่องอุบัติเหตุ ทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการนำรถตู้ป้ายดำออกวิ่งรับผู้โดยสารใน กทม. และปริมณฑลจำนวนมาก รวมทั้งการตั้งคิวเถื่อน และมีผลประโยชน์จากการคุมคิวรถ ซึ่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข และเลิกระบบเถื่อน ๆ ทั้งหลายลง เป็นการสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องและคืนความสุขให้แก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศให้รถตู้โดยสาร สามารถจดทะเบียนรถโดยสารรับจ้างแบบไม่ประจำทางหรือป้ายเหลืองได้สะดวกยิ่งขึ้น จากเดิมที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีเงื่อนไขมากมาย

จากการจัดระเบียบดังกล่าว มีผลทำให้การจดทะเบียนรถที่นำมาใช้เพื่อส่วนบุคคลหรือส่วนตัว กับรถรับจ้างแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14พฤษภาคม 2558เป็นต้นไป สาระสำคัญคือ รถยนต์เก๋ง, รถกระบะ 4ประตู และรถปิคอัพทั่วไป น้ำหนักรถ ไม่เกิน 2.200กิโลกรัม รถตู้ไม่เกิน 12ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนตัวจริงๆ มิใช่นำไปรับจ้างเช่าเหมาสามารถจดทะเบียนได้ตามปกติ ยกเว้นรถตู้เกิน 12ที่นั่ง และรถปิคอัพที่มีน้ำหนักเกิน 2.200กิโลกรัม ต้องมีความจำเป็นใช้ส่วนตัวจริงๆ มิได้ใช้เพื่อธุรกิจการค้าหรือเพื่อสินจ้างโดยต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ ต้องไม่มีประวัติการนำรถส่วนบุคคลมารับจ้างรวมทั้งต้องมีที่จอดรถ โดยนำเสนออธิบดีกรมการขนส่งทางบกพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ จึงจะจดทะเบียนได้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำรถตู้ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง เนื่องจากกรณีรถตู้ หากนำมาใช้รับจ้างต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง ป้ายเหลือง30หรือรถตู้รับจ้าง VIP ป้าย 36เท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกฎหมายบังคับใช้ตามปกติอยู่แล้ว โดยก่อนหน้านั้นการจดทะเบียนรถตู้ส่วนบุคคลใช้วิธีบันทึกปากคำเจ้าของรถว่าจะไม่ใช้รับจ้างแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้กำหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้รัดกุมในการจดทะเบียนรถตามประเภทที่ใช้งานจริงนอกจากนั้นกรณีเจ้าของรถตู้ที่จดทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าอักษร นก, นข, นค และ นง เชียงใหม่ หากนำไปใช้รับจ้างเช่าเหมาทั่วไป ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522มีโทษปรับไม่เกิน 2.000บาท เจ้าของรถถ้าจะนำไปรับจ้างต้องยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางเป็นป้ายเหลือง 30หรือป้ายฟ้า 36เป็นรถวีไอพี 10ที่นั่ง แล้วแต่กรณีได้อยู่แล้วโดยกรมการขนส่งทางบกพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ควรดำเนินการเสียให้ถูกต้องต่อไป.