หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชาวลำพูนร้องไม่ถูกต้อง กรณีเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

Author by 9/08/12No Comments »

กรณีที่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนนำโดยตัวแทนกลุ่ม นปช.แดงลำพูน มีนายกมล ยะพรหม อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ 5 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นผู้ประสานงานเข้าร้องเรียนต่อ ผวจ.ลำพูน และเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึง เหตุผลที่ต้องทำหนังสือร้องเรียนต่อ ผวจ. และขอให้ผ่านไปถึง รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ สำนักงาน ปปช. และสำนักงาน สตง. เป็นต้นนั้น เนื่องจากสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตเงินสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และยังอาจเอื้อประโยชน์กับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนบางคนอีกด้วยนั้น

เรื่องที่เกิดขึ้น เป็นช่วงเวลาหลังจาก    ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.จังหวัดลำพูนกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ศกนี้ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ โดยมีเขตเลือกตั้งทั้งจังหวัดลำพูน เมื่อเปิดสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ปรากฏว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เริ่มประกาศชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนในครอบครัว ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ยากไร้หรือเป็นผู้พิการ เปราะบาง หรือไร้ที่พึ่ง ครอบครัวละ 2,000 บาท เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้เหล่านั้นตามระเบียบของทางราชการ แล้วจึงมีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เหมือนถูกกำหนดไว้ หมู่บ้าน/ชุมชนละ 10 ราย

แต่เมื่อดูจากหนังสือร้องเรียนแล้ว มีการกล่าวหาว่า ผู้ได้รับเงินสงเคราะห์หลายรายไม่ได้เป็นผู้ยากจนหรือมีปัญหาตามเงื่อนไข โดยการมอบเงินก็แจกจ่ายชุมชนละ 10 ครอบครัวเจาะจงเฉพาะหัวคะแนนด้วย ซึ่งถ้าเป็นพฤติกรรมดังกล่าว ก็ถือว่าผิดกฎหมาย อาจส่งผลเสียหายไปถึงรัฐบาลดังที่กลุ่มผู้ร้องเรียนห่วงใยก็ได้ แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ หลังมีการแจกจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวคล้ายกับกำหนดตัวผู้รับไว้แบบเลือกปฏิบัติ จึงส่งผลให้เกิดความแตกแยก และขัดแย้งกันในหมู่ประชาชนทั้งที่ได้รับเงินแต่ไม่ครบตามจำนวน และที่มีชื่อแต่ยังไม่ได้รับเงิน  เพราะพอเกิดปัญหาขึ้น ทางจังหวัดลำพูนสั่งยุติการแจกจ่ายเงินสงเคราะห์ทันที ส่วนที่ดำเนินการไปก่อนหน้าจะผิดถูกอย่างไร ก็คงต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวน และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.