หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชิงเผาตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนหมอกควันลุกลาม

Author by 30/01/15No Comments »

thainews180       ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่กำหนด      แนวทางใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2558 โดยกำหนดพื้นที่ชิงเผา เพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อจากนั้นจะกำหนดเวลาห้ามเผา 60 วันจนถึงสิ้นเมษายน โดยเป็นการเปิดเผยจากนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ว่าขณะนี้อยู่ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง และใกล้กับเวลาที่เกษตรกรต้องเตรียมแปลงเกษตร เพื่อสู่ฤดูการเพาะปลูก ซึ่งปัญหาประจำที่เกิดขึ้นประจำทุกปี คือ ปัญหามลพิษหมอกควัน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ และกำหนดวันชิงเผาเศษวัสดุการเกษตร เพื่อไม่ให้ปริมาณควันมากเกินไป

การชิงเผาเศษวัสดุ วัชพืช ตลอดจนใบไม้ที่ร่วงหล่น ก่อนจะมีการลอบเผา และลุกลามไปใหญ่โตนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จะต้องมีการกำกับดูแลอย่างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้การควบคุมและเผาตามกำหนดวัน และช่วยกันประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยการชิงเผาจะทำขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม และสิ้นสุดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นจะมีการออกคำสั่งจากทางจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดห้ามเผาอย่างเด็ดขาดระหว่างเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนเมษายน เป็นเวลา 60 วัน โดยการชิงเผาของจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มที่ 4 อำเภอแรกที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเป็นพื้นที่เกิด Hot Spot ซ้ำซากก่อน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ที่อำเภอจอมทอง 20 หมู่บ้าน และอำเภอฮอดหลายหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย จากนั้นจะดำเนินการพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือ

การชิงเผาดังกล่าว หากจะทำจริง ควรกำหนดทุกอำเภอ และทุกหมู่บ้านตำบล เพราะต่างก็มีเศษวัสดุ วัชพืช และใบไม้ร่วงตามฤดูกาลจำนวนมาก หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีการแผ้วถางแล้วจุดไฟเผาดังที่แล้วมา ทำให้ลุกลามออกไปทั่วทั้งเขตเมือง และชานเมือง หรือมิเช่นนั้นจังหวัดควรกำหนดให้มีบิ๊กคลีนนิ่งรวบรวมเศษวัสดุให้เทศบาลนำไปกำจัดหรือทำปุ๋ยหรือกลบฝัง อย่างไรก็ตามกรณีที่ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ จะตั้งรางวัลนำจับผู้จุดไฟรายละ 5 พันบาท หากเกิดไฟป่าที่ใด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ และหากมีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ได้ประสานเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศบินโปรยน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและเปิดทัศนวิสัยให้อากาศยาน โดยจะตั้งศูนย์บดย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ 50 เครื่อง ให้แต่ละแห่งยืมใช้ ซึ่งผู้พบเห็นไฟไหม้ แจ้งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-112725 และ 081-1112439 ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ก็สมควรจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงโดยเร็วด้วย.