หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชี้ต้นเหตุไฟป่าลุกลาม ถางป่า-ปลูกข้าวโพด

Author by 26/03/15No Comments »

11053426_1581475012110757_4084663292131885519_o           แม้ในที่สุด  ปัญหาหมอกควัน และไฟป่าก็สลายลงด้วยฤทธิ์เดชของธรรมชาติ จากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่มีพระเอกตัวเดียวกันมาแก้ปัญหา แต่บทเรียนที่เกิดขึ้นปีนี้ ก็ยังต้องถกเถียงหาต้นตอ และแนวทางป้องกันแก้ไขกันต่อไป ซึ่งที่น่าสนใจคือการจัดเสวนาของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ถึงวิกฤตไฟป่าและหมอกควัน มีความเห็นจากนายวิทยา ครองทรัพย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเอกชน ชี้ว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่ชุมชน หรือจากปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นหลัก แต่สาเหตุหลักๆจากการสำรวจของนักวิชาการที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายพบว่า ค่าหมอกควันกว่าร้อยละ 70 ส่งผลมาจากการเผาพื้นที่การปลูกข้าวโพด

เพราะจังหวัดเชียงรายเป็นอันดับ 3 ที่มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดมากที่สุดรองลงมาจากจังหวัดตาก และน่าน โดยพื้นที่ปลูกข้าวโพดในภาคเหนือมีจำนวนกว่า 5 ล้านไร่ ซึ่งปกติเกษตรกรจะทำการเผาเพื่อ เตรียมพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันเพิ่มมากขึ้น และว่าภาคเอกชน ไม่ได้ตำหนิบรรดาเกษตรกร เพราะเกษตรกรเป็นเพียงผู้ปลูก หากไม่ทำกินก็ไม่มีเงินเลี้ยงชีพแก่ครอบครัว อย่างไรก็ตามได้มีการเตรียมการประสานถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ ดูแล และร้องขอให้บรรดาผู้รับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์รายใหญ่ ได้เข้ามารับผิดชอบดูแลต้นตอของปัญหา รวมถึงให้มีการบอกกล่าวกับเกษตรกรให้ทำการเผาในลักษณะหมุนเวียนกันไป ไม่เผาพร้อมกันเพื่อลดจำนวนการเกิดหมอกควัน

ขณะที่ ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นสอดคล้องกันว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวโพดมักนิยมทำการเผาเพื่อทำลายซาก เนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงาน รวมถึงภูมิประเทศของพื้นที่การปลูกในภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เชิงเขายากลำบากต่อการใช้เครื่องจักร ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าสงวนที่มีกฎหมายห้ามใช้เครื่องจักรเข้าไปทำงาน จึงทำให้เกษตรกรเลือกวิธีการเผาเป็นวิธีหลัก  ส่วนเหตุผลที่เกษตรกรในภาคเหนือขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น เพราะบนพื้นที่สูงไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และไม่มีที่ดินทำกิน การทำการเกษตรจึงหาพืชที่ใช้น้ำน้อยอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เพียงแต่หยอดหลุมง่าย ๆ ใช้เวลา 3 ถึง 4 เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งตรงกับห้วงเดือนมกราคม-มีนาคม จึงก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้นอย่างรุนแรง ประเด็นดังกล่าวนี้ มุ่งหาผู้ร่วมรับผิดชอบคือโรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่ ซึ่งยังไม่เคยแสดงตัวออกมาช่วยแก้ปัญหานี้แต่อย่างใดนั่นเอง.