หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ชุมนุม 56 ชาติพันธุ์ ชูรวมใจพัฒนาชาติ

Author by 15/08/14No Comments »

thainews180         ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงราย จัดมหกรรมวิถีชีวิติกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557  มีผู้เข้าร่วมถึง 56 กลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้แนวคิด “ชาติพันธุ์ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย” โดยมี นายพลกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ภายในบริเวณลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จัดขึ้น โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศร่วมงานคับคั่ง เพื่อร่วมชมขบวนแห่แบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายทางชาติพันธุ์ และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมที่เกิดขึ้น มาจากการสนับสนุนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ก่อกำเนิดมาจากการรวมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างมากมายและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี จำเพาะที่แตกต่างจากคนไทยส่วนใหญ่ ที่แสดงตัวตนสู่สังคมมีจำนวน 56 กลุ่มชาติพันธุ์ ประชากรประมาณ 6 ล้านคน กระจายตัวอยู่เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีบางกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาจนได้รับสิทธิเท่าเทียมคนไทยทั่วไป แต่ยังมีบางกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน อันพึงได้รับในฐานะความเป็นพลเมืองไทย

ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป จนเกิดโครงการตามแนวพระราชดำริมากมาย อันเป็นแนวทางการดำเนินการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์มาจนทุกวันนี้ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุนผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 56 กลุ่มชาติพันธุ์ จากทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันลันสู่การพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง รวมทั้งการเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สรุปแล้วก็หวังว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะได้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเสมอภาคกัน ซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หากสมควรจะได้ฐานะเป็นพลเมืองไทยก็น่าจะรีบดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็วต่อไป.