หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ดันเด็กไทยต้นแบบ สร้างเอกลักษณ์ชาติ

Author by 19/12/14No Comments »

headline103928          การจะสร้างความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของชาติ และปลูกฝังความรักและศรัทธาในชาติบ้านเมือง จำเป็นจะต้องดำเนินการตั้งแต่เด็ก พร้อมไปกับการสร้างครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีอุดมการณ์เดียวกันอย่างเหนียวแน่น เรื่องนี้หลายคนอาจเห็นว่า เพียงยกตัวอย่างของความรักชาติของคนแต่ละชาติให้ทุกคนเห็นก็จะได้ผล แต่สำหรับบ้านเมืองเราในฐานะเมืองพุทธ และมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มายาวนาน จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุและผลในในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และการร่วมกันรัก-หวงแหนในเอกลักษณ์นั้นอย่างมั่นคง ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกฯมาบรรยายในการอบรมเยาวชนเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติเรื่อง “เด็กไทยต้นแบบ” เพื่อบูรณาการการทำงานด้านเครือข่ายเอกลักษณ์ของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ที่จังหวัดเชียงใหม่

..ปนัดดา ดิศกุล หลังเป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ “เด็กไทยต้นแบบ” ได้บรรยายพิเศษถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย โดยยกเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่คนไทยพึงมีและหวงแหน พร้อมกับขอให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นั่นคือ การยึดมั่นและศรัทธาต่อสถาบันหลัก ประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะทำให้เมืองไทยมีความเป็นไทยแท้จริง ขณะเดียวกันสถานการณ์ปัจจุบันก็ทำให้ผู้ใหญ่ให้ความเป็นห่วงเยาวชนหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องโซเชียล เน็ตเวิร์ค ที่มีการส่งต่อข้อมูล และแชร์ภาพต่าง ๆ โดยไม่กลั่นกรอง เกรงว่าจะส่งผลเสียกับตนเอง และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศได้  ทั้งนี้ ภารกิจในสำนักนายกรัฐมนตรี มีสำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติตั้งอยู่ มีแนวคิดที่จะปลูกความเป็นไทยในหัวใจคน ปลุกความดีงามความมีน้ำใจของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งความรักชาติ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความพอดีพอเพียงที่คนไทยทุกคน

ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันส่งเสริม และรักษาให้เป็นมรดกของประเทศชาติให้คนรุ่นหลังสืบไป ซึ่งขณะนี้ สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ก็ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” เป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2558-2560 โดยบูรณาการการทำงานด้านเครือข่ายอกลักษณ์ของชาติอันประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อสนองตามพระราชดำรัสและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 รวมทั้งเพื่อพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ต่อไป.