หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ตัวอย่างธนาคารข้าว แม่สะเรียงทำได้ดี

Author by 22/12/14No Comments »

141206122142        เมื่อเร็วๆ นี้  ”ไทยนิวส์รายงานข่าวว่า ชาวบ้านบ้านท่าข้ามเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันทอดผ้าป่า สมทบกองทุนธนาคารข้าว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานทอดผ้าป่า สบทบทุนธนาคารข้าวเพื่อเทิดพระเกียรติฯ มีชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินเข้าทำบุญทอดผ้าป่าตามกำลังศรัทธาและฐานะอย่างคึกคัก เพื่อนำเงินสมทบกองทุนข้าว และนำข้าวใหม่เข้าเก็บในยุ้งฉาง เพื่อให้ธนาคารข้าวบ้านท่าข้ามเหนือมีข้าวสำรองไว้ให้ราษฎรได้ยืม นำไปสีแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคเพียงพอตลอดปี ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหมู่บ้านได้ถือเอาห้วงโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯจัดกิจกรรม

เป็นเรื่องที่สะเทือนใจทุกปี เมื่อพบเห็นเกษตรกรชาวนา เมื่อปลูกข้าวเสร็จก็รีบขาย เพื่อหาเงินใช้หนี้สินและเป็นต้นทุนการผลิตพืชฤดูใหม่ จึงไม่เหลือข้าวไว้บริโภคจะต้องไปซื้อข้าวสารจากร้านค้ามาหุงหรือนึ่ง ในราคาที่สูงกว่าข้าวเปลือกหลายเท่า เช่น ข้าวเปลือกขายได้กิโลกรัมละ 10 บาท แต่เมื่อไปซื้อข้าวสารในท้องตลาดจะมีราคากิโลกรัมละกว่า 30 บาท การที่หมู่บ้านจัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อให้ราษฎรยืมข้าวไปบริโภค และเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงก็นำมาใช้คืน ถือเป็นการช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน และยังเกื้อกูลไปถึงคนยากไร้ที่ไม่มีที่นาอีกด้วย กรณีของบ้านท่าข้ามเหนือจึงเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งนายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่าแต่ละปีมีราษฎรยืมข้าวไปบริโภค แต่ถ้าหากปีใดข้าวที่เก็บไว้ในธนาคารถูกยืมไปไม่หมด เพื่อไม่ให้ข้าวที่ค้างอยู่เสื่อมคุณภาพ หมู่บ้านจะนำข้าวออกจำหน่าย เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน เป็นข้าวใหม่ทุกปี สำหรับการดำเนินงานของธนาคารข้าวดังกล่าว มีคณะกรรมการธนาคารข้าวร่วมกันดูแลรับผิดชอบ

ธนาคารข้าวบ้านท่าข้ามเหนือ ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525 ครั้งแรกได้รับพระราชทานเป็นข้าวสารจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 60 ถัง โดยข้าวสารพระราชทาน ทางหมู่บ้านได้นำไปให้ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนข้าว มีข้าวบริโภคไม่เพียงพอได้ยืมไปบริโภค และให้ส่งใช้คืนเมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ธนาคารข้าวบ้านท่าข้ามเหนือ มีทุนหมุนเวียนการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 บ้านท่าข้ามเหนือ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาตามพระราชดำริ กิจกรรมขยายผลโครงการธนาคารข้าว เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยได้รับการจัดสรร เป็นข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 105 จำนวน 1,500 กิโลกรัมอีกด้วย.