หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ต่างจังหวัดเริ่มแล้ว จัดระเบียบแรงงาน

Author by 7/08/14No Comments »

7265            ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ส่วนภูมิภาคโดยจังหวัดต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(one stop service) เพื่อรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยพร้อมเพียงกัน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีประกาศเรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งศูนย์พิจารณาออกใบอนุญาตแก่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย           ทั้งสัญชาติลาว กัมพูชา และพม่าแล้ว เช่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ     หรือ One Stop Service ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าว และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่า กำหนดในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ มาบริการ ประกอบด้วยสำนักงานจัดหางาน ปกครองจังหวัด จากตรวจคนเข้าเมือง จากกระทรวงสาธารณสุขมาดำเนินการ สำหรับจังหวัดแพร่มีแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 865 คน มีนายจ้างจำนวน 196 ราย ส่วนใหญ่มาประกอบอาชีพค้าปลีก ก่อสร้าง รีไซเคิล และงานรับใช้ในบ้าน ตามลำดับ โดยมีแรงงานต่างด้าวที่ยังต้องมาจดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติจำนวน 618 คน โดยแรงงานที่มาจดทะเบียนจะได้รับการตรวจโรคจากหน่วยแพทย์ พยาบาล ทำการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือดเพื่อตรวจเชื้อโรค ทำการเอ็กซเรย์ร่างกาย ก่อนทำประวัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการ

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเปิดศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จุดแรกที่ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมภาคเหนือ (วิทยาลัยการปกครอง) อ.ดอยสะเก็ด  โดยให้บริการตามวันแยกตามอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 จุดที่สองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2557 และระหว่าง 1-10 ตุลาคม 2557 สำหรับทุกอำเภอที่ตกค้างให้ไปขึ้นทะเบียนที่ว่าการอำเภอฝาง

จึงเป็นโอกาสดีอีกครั้งสำหรับนายจ้าง ที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องหลบซ่อนหรือเดือดร้อนเรื่องการถูกรีดไถ กลั่นแกล้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่จับกุมหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสพิเศษของลูกจ้างหรือแรงงานต่างด้าวที่ไม่เคยจดทะเบียนใด ๆ เมื่อแอบแฝงเข้ามาทำงาน ครั้งนี้จะได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เข้าสู่ระบบราชการตามกฎหมาย มีศักดิ์ศรีไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ อีกต่อไป.