หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ถวายพระพรในหลวง ทรงหายจากการประชวร

Author by 9/10/14No Comments »

1 copy          ภายหลังจากมีแถลงการณ์ของสำนัก พระราชวัง และคณะแพทย์ผู้ถวายการตรวจรักษาการประชวรและกลับเข้ารับการรักษาพระอาการ ณ โรงพยาบาลศิริราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรากฏว่าพสกนิกรทั่วประเทศ รวมทั้งที่อยู่ในต่างประเทศต่างออกมาทำกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว  นับเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ความรักความผูกพันที่พสกนิกรมีต่อพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเทิดทูนไว้เหนือเกล้า อย่างพร้อมเพรียงกัน

เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และกล่าวว่า ได้แจ้งประสานให้นายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 แห่ง รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรรัฐวิสาหกิจ ได้ตั้งจุดลงนามถวายพระพร เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เช่นเดียวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้นล่างศาลากลางจังหวัด โดยร่วมกันลงนาม และกล่าวคำถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชเจ้า ได้โปรดบันดาลอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

นอกจากนั้นยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้แทนทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ขณะที่อำเภอสบเมยก็นำพสกนิกรชาวสบเมย ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ขอให้หายจากพระอาการประชวรด้วย นับเป็นความห่วงใยของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกัน.