หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพฯ

Author by 28/01/16No Comments »

thainews180                ในระหว่างการเสด็จฯมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดเชียงใหม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้  นอกจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่พระองค์ท่านในวโรกาสเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช.ครั้งที่ 50 และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนด้วย นับเป็นที่ปลื้มปีตีของพสกนิกรอย่างยิ่ง

ศ.คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช. กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถในด้านพยาบาลศาสตร์ ที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และทรงสนับสนุนกิจการด้านพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของประชาชน ด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าว สมควรได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่วงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

ทั้งนี้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ผู้แทนมหาวิทยาลัยได้อ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านพยาบาลศาสตร์ และสุขภาวะของประชาชนไทย ปรากฏให้เห็นในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลมาตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ปัจจุบันโครงการได้ขยายครอบคลุม 54 จังหวัด ในสถานศึกษา 825 แห่ง  มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวน 121,087 คน และยังขยายผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในอาเซียนอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และสมควรที่พสกนิการจักได้ร่วมปีติยินดี และเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ด้วยความจงรักภักดี.