หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ถ้าเกิดแผ่นดินไหว จะรับมือดังที่ซ้อมไว้?

Author by 10/09/14No Comments »

  892014131725          ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 57 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหลเต็มรูปแบบ ที่สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน มี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชาวแม่โจ้ให้ความสนใจร่วมชมปฏิบัติการดังกล่าวจำนวนมาก

เหตุผลของจังหวัดที่จัดฝึกซ้อม   ดังกล่าว เนื่องจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งให้จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณภัยด้านความมั่นคง ตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ที่เห็นว่าเป็นภัยสำคัญหรือเป็นปัญหาใหญ่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ เพราะปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว มีความถี่ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีรอยเลื่อนพาดผ่าน คือ รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถินและรอยเลื่อนพะเยา จากรอยเลื่อนดังกล่าอาจส่งผลกระทบให้เกิดแผ่นดินไหว สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก

การซ้อมดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  จึงจัดฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ แต่กำหนดสถานการณ์สมมุติ ในการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงภายในอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่รับการฝึกจากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ตลอดถึงนักศึกษา คณาจารย์ สามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์จริง ซึ่ง ผวจ.เชียงใหม่เห็นว่า จะเป็นการลดจุดบกพร่อง และการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนตามแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติของแต่ละหน่วยงาน หากมีตอนไหนยังไม่ดีก็จะนำไปปรับปรุงทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะกล่าวไปแล้วการฝึกซ้อมแผนรับภัยพิบัติเป็นเรื่องดี น่าสนับสนุน และควรจัดขึ้นในจุดที่มีอาคารสูงหนาแน่น พร้อมกับแจกคู่เมือง ขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบในวงกว้าง เพื่อเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตได้อย่างไรจะเป็นการดีกว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดแผ่นดินไหวจริง จะรับมือตามที่ฝึกซ้อมและไม่เคยฝึกซ้อมได้หรือไม่ ?