หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ทหารร่วมผลักดัน แก้ปัญหาอ.อมก๋อย

Author by 28/09/14No Comments »

thainews180          ตามที่ พล.ต.ทรงพล ทองจีน             ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 มาประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ. อมก๋อย) จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ร่วมกับ พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผบ.พล.ร.7 ในฐานะประธาน ศมพ.อมก๋อย นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผบก.ประจำตำรวจภูธร ภาค 5 และผู้เกี่ยวข้องร่วม เพื่อรับทราบสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นและการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งเป็นการเร่งดำเนินการในภารกิจหลังจากแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา ได้ประชุมมอบนโยบายเรื่องดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 22  กันยายน 2557 นั้น

ก่อนหน้านี้กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยขยายผลไปสู่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น เพราะพื้นที่อำเภออมก๋อย และรอยต่อปลูกพืชเสพติดซ้ำซากคิดเป็น 80% ของพื้นที่ในประเทศ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่เสียหายของไทยในเวทีนานาชาติ และส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามข้อตกลงที่   อาเซียนจะต้องเป็นเขตปลอดยาเสพติดในปี 2558 ทั้งนี้ สถานการณ์ปลูกฝิ่นปี 56/57 ในอำเภออมก๋อยมี 1,970 แปลง 1,539.82 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 95 เนื่องจากได้ราคาสูงทำให้มีการซุกซ่อนและลักลอบปลูกในพื้นที่ป่าใหม่มากและคาดว่าในปี 2557-2558 จะมีพื้นที่ปลูกลดลงถ้ามีการกดดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็พบว่าเริ่มเตรียมแปลงปลูกฝิ่นในพื้นที่ 4 หย่อมบ้านในตำบลนาเกียน จึงต้องเฝ้าระวังและดำเนินการตามนโยบายอย่างเข้มข้น และคาดหวังว่าการประชุมของ ศมพ.อมก๋อย จะมีแนวทางจัดการกับปัญหาให้ลดลงได้

ผลสำรวจของ ป.ป.ส. ยังระบุว่า     อมก๋อยลักลอบปลูกฝิ่นปี 2556/57 ใน 6 ตำบลโดยที่นาเกียนพบมากสุดถึง 901 แปลง 531.97 ไร่ รองลงมาเป็นตำบลสบโขง 384 แปลง 379.63 ไร่ที่เหลือเป็นตำบลอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่นและม่อนจอง ทางราชการได้จาะลึกลงไปพบมีพื้นที่เป้าหมาย 11 หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน ที่ถูกนำเข้าโครงการพื้นที่พิเศษภายใต้ ศมพ.อมก๋อย มีจำนวน 342 แปลง จำนวน 219.26 ไร่ ร้อยละ 17.73 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เพิ่มจากปีก่อน 95% จำนวน 233 แปลง 112.77 ไร่ และมีแนวโน้มว่า 7 พื้นที่ที่มีการปลูกเพิ่มคือ บ้านพะกะเช บ้านปีพอ ตำบลแม่ตื่น บ้านแม่หลองหลวง บ้านราชา บ้านกออึและบ้านอูแจะ ตำบลสบโขง และบ้านสงินกลาง ตำบลนาเกียน จึงนำมาสู่การประชุมทำแผนป้องกันครั้งนี้ ก็หวังว่าจะสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าปัญหาเกิดจากความยากจน ไม่มีงานอื่นทำ ขณะที่ราคาฝิ่นสูงขึ้น และมีนายทุนคอยอยู่เบื้องหลัง ซึ่งทางราชการยังไม่ทราบว่าเป็นใครด้วย.