หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ทหารเปิดศูนย์เชียงใหม่ ควบคุมไฟป่า-หมอกควัน

Author by 18/01/15No Comments »

thainews180            ช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งทุกปี เป็นฤดูกาลเกิดไฟป่าหมอกควันในบริเวณภาคเหนือเป็นประจำ ส่วนใหญ่เป็นฝีมือจากคนมากกว่าไฟจากธรรมชาติ ความเสียหายไม่ได้เพียงแค่ไหม้ต้นไม้ใบหญ้าหรือทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังส่งควันพิษตลบอบอวลให้กับมนุษย์ ทำลายสุขภาพและบรรยากาศความเป็นอยู่ที่เคยมีความสุขลงอย่างสิ้นเชิง โชคดีที่การป้องกันและแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยเฉพาะการเข้าไปดับไฟป่าบนที่สูง ลาดชัน และใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เอลิคอปเตอร์ดับไฟป่า เป็นต้น ทำให้การดูแลรักษาพื้นที่พิเศษคืออุทยานดอยสุเทพ-ปุย และพระตำแหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รอดพ้นจากไฟป่ารุนแรงมาทุกปี แม้จะพบไฟป่าก็มีบริเวณเชิงดอยด้านล่าง ซึ่งเรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องเข้าถึงท้องถิ่นเพื่อห้ามปรามไม่ให้คนเข้าไปจุดไฟในป่า

เมื่อเร็วๆ นี้ พล..เกษม ธนาภรณ์  แม่ทัพน้อยที่ 3 มาเป็นประธานประชุมแถลงแผนการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 ของกองทัพภาคที่ 3 ที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 อ.แม่ริม เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยกล่าวว่า ปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การดำรงชีวิตของประชาชน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวใน 9 จังหวัดของภาคเหนือเป็นอย่างมาก ในเฉพาะช่วงฤดูแล้งนี้ที่มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดโอกาสที่มีไฟป่าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่มีการเผาเพื่อกำจัดเศษวัชพืช ขยะมูลฝอย รวมถึงการหาของป่าแล้วเผาป่า ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงมาก หากไม่มีมาตรการการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 จึงเข้ามาร่วมดูแล และการมาประชุมเตรียมแผนการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีทุกปี และปีนี้ได้รับทราบสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อทำแผนปฏิบัติให้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยภารกิจของกองทัพน้อยที่ 3 มีการจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์อำนวยการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557-30 เมษายน 2558

ทั้งนี้ กองทัพน้อยที่ 3 จัดชุดปฏิบัติการ ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 14 ชุดปฏิบัติการดำเนินการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และชุดปฏิบัติการณ์ควบคุมไฟป่า 100 ชุด ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้ง เพื่อสนับสนุนให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมื่อเกิดสถาน การณ์ไฟป่าในขั้นวิกฤต รวมถึงเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อได้รับการร้องขอให้ทันท่วงทีด้วย.