หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ทุกภาคส่วนเชียงใหม่ จัดวันต้านคอร์รัปชัน

Author by 2/09/15No Comments »

JHRIUkxF4v          เป็นงานประจำปีอีกครั้ง ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ ( ป.ป.จ.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ (กธจ.) จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชัน  2558 ภายใต้หัวข้อ “Active Citizen…พลังพลเมือง ต่อต้านคอรัปชัน” เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่อาคารสวัสดิสงเคราะห์ (อาคาร 6) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ปปช.เป็นประธานร่วมกับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นของหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของภาคราชการและเอกชน เป็นการกระตุ้นให้คนไทยเกิดความเกลียดชังกับการคอรัปชัน ที่เป็นมหาภัยร้ายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย อันอาจนำไปสู่ความล่มสลายของประเทศ

ที่สำคัญ ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลุกขึ้นสู้กับการโกงกินคอรัปชันทุกรูปแบบอีกนัยหนึ่งก็คือการออกร่วมกันต่อต้านคนที่คดโกง และระดมความคิดเห็นถึงยุทธวิธีของแต่ละภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และทุกขนาดตั้งแต่การคอรัปชั่นเล็กน้อย การให้สินบนเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว มุ่งหวังจะเดินหน้าตลอดไป และเป็นปฏิบัติการอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการปราบปรามและต่อต้านคอรัปชันให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย จึงนับเป็นการแสดงออกของภาคเอกชนที่น่าจับตา เนื่องจากประเทศไทยถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน 7-8 ประเทศในอาเซียนที่ยังติดคาปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นมายาวนาน และเหตุที่บ้านเมืองวิกฤต ก็มาจากการประพฤติปฏิบัติไม่โปร่งใสมีนอกมีใน นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและมิได้ละอายต่อบาปกรรมใด ๆ ซ้ำร้ายยังมีประชาชนบางส่วนที่เห็นว่าการโกงกินไม่ใช่เรื่องเสียหายกลับสนับสนุนก็มี การรณรงค์เรื่องนี้จึงมีความสำคัญจะต้องปรับทัศนคติและฟื้นสำนึกกันใหม่ให้ถูกต้องต่อไป.