หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ท้องถิ่นกับการดูแล หอพักตาม กม.ใหม่

Author by 1/09/15No Comments »

thainews180     เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการมอบภารกิจสำคัญระหว่างสองกระทรวง ภายหลังจากมีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้แล้ว โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีการมอบงานระหว่าง นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กับนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับมอบโดยมีนายศุภชัย เอี่ยม สุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558ที่ออกมาใหม่ มีเนื้อหาในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา ที่ทุกฝ่ายจะต้องควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้มั่วสุมตามหอพักต่างๆ

โดยนัยของกฎหมายได้กำหนดไว้หลายประเด็นอันเป็นสาระสำคัญ อาทิ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมกิจการหอพัก  เป็นต้นตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 แทนพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมาเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยหอพักฉบับเดิมมีสาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน พระราชบัญญัติฉบับใหม่ จึงกำหนดเเนวทางและวิธีการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา ประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้โอนอำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเชียงใหม่จึงมีการลงนามและส่งมอบภารกิจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ระหว่างพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกับฝ่ายที่ดูแลงานท้องถิ่นในจังหวัด

ควรทราบว่า หอพักที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการเป็นหอพักนักเรียนนักศึกษา มีทั้งของสถาบันการศึกษา และหอพักเอกชนซึ่งได้แก่หอพักที่ผู้ประกอบการเป็นบุคคลทั่วไป ล้วนถูกกำหนดให้หอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักชายและหอพักหญิง เพื่อต้องการมิให้มีการปะปนกันระหว่างผู้พักชายและผู้พักหญิง  แต่ก็ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ประกอบกิจการหอพักที่จะสร้างหอพักชายและหอพักหญิงอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งต้องแยกอาคาร และใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักออกจากกันพร้อมกำหนดเกณฑ์การรับผู้พักตามกฎหมายซึ่งต่อไปนี้ผู้จะประกอบกิจการหอพักประเภทข้างต้นจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุญาตก่อนจึงจะสร้างได้ ขณะเดียวก็หวังว่าท้องถิ่น อปท.ทั้งหลายจะควบคุมดูแลเรื่องนี้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นสำคัญด้วย.