หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ท้องถิ่นทำงบโปร่งใส เร่งเบิกจ่ายงบพัฒนา

Author by 18/06/15No Comments »

thainews180       เพราะมีภาพพจน์ทางลบมานาน จากการที่มีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม และหน่วยเหนือที่กำกับควบคุมงานบริหารส่วนท้องถิ่น ว่ามักมีการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน หรือของสมาชิกสภาท้องถิ่นเสียงข้างน้อย รวมทั้งการส่อไปในทางทุจริตอื่น    ๆ ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกไม่ดี ถึงขั้นเสนอให้มีการปฏิรูปการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และบ้างก็เสนอให้ยุบก็มี แท้จริงแล้วการบริหารงานของ อปท.เป็นการกระจายอำนาจลงไปสู่ประชาชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงยิ่งขึ้น และมีการกำกับดูแลของอำเภอ จังหวัด และคณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดดูแลอยู่ ทั้งฝ่ายบริหาร ข้าราชการประจำ และลูกจ้าง

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจกับ อปท.อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารใหม่ๆ ที่เข้ามาได้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง แม้ในช่วงนี้จะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ยิ่งต้องเฝ้าระวัง ดังเช่นเมื่อเร็วๆ นี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหาร อปท.ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 โดยเน้นหนักเรื่องการจัดทำแผนงบประมาณท้องถิ่น ขอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายการคลัง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

นอกจากจังหวัดได้ขอให้ท้องถิ่นสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เป็นต้น) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาไฟป่า ดูแลป้องกันปัญหายาเสพติด  ดูแลปัญหาขยะ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติตามแผนรณรงค์เมืองสะอาด คนในชาติเป็นสุขของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว กำจัดขยะในครัวเรือน คัดแยกขยะนำไปทำเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะปัญหาบ่อขยะที่ อ.แม่ริม ขอให้ อปท.ช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่มีค่าอำนวยความสะดวกในหน่วยงานราชการ และไม่มีเงินทอน อีกเรื่องที่สำคัญคือเร่งรัดการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติ 371 โครงการ งบประมาณกว่า 692 ล้านบาท ที่มีเป้าจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 74 แต่เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 24 เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งหลายเหล่านี้ อปท.ควรรับไปดำเนินการเพื่อการบริหารที่ดี และสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่องค์การต่อไป.