หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

นโยบายสาธารณสุข กับการเข้าถึงบริการฯ

Author by 2/10/12No Comments »

นโยบายสาธารณสุข

กับการเข้าถึงบริการฯ

หลังการเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ได้กล่าวถึงเป้าหมายการทำงานว่า จะเน้นการสนองนโยบายของรัฐบาล และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข 4 เรื่องใหญ่ คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มอายุ เน้นในกลุ่มเด็กและสตรี และทุกกลุ่มอายุ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำลังกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในทุกกลุ่มอายุให้ชัดเจน เพื่อจัดบริการ และระดมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย 2.การจัดระบบบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นอย่างดี ยุคนี้จะต้องพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ รมว. สาธารณสุข ในส่วนของข้าราชการประจำจะจัดทำแผนในการพัฒนาหน่วยบริการ ทั้งด้านคุณภาพ คือ เพิ่มขีดความสามารถของแต่ละเครือข่ายบริการในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ไม่ต้องส่งข้ามเครือข่าย

3.การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะภัยพิบัติต่างๆ และ 4.การสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทั้งระดับอาเซียน ระหว่างชายแดน และการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้ จะวางแผนและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ 3 ปีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนี้ และเสนอ รมว.สาธารณสุขให้ความเห็นชอบต่อไป เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรมในพื้นที่โดยเร็วที่สุด นอกจากนั้นในเรื่องการบูรณาการสร้างความเท่าเทียม 3 กองทุนสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชิต หรือ สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ให้บริการจะช่วยกันวางระบบ และจัดบริการให้สอดคล้องกับนโยบายร่วมกับ 3 กองทุน เพื่อเชื่อมโยงให้บริการอย่างเสมอภาครวมทั้งพระราชบัญญัติการชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งผู้ป่วย แพทย์ และผู้ให้บริการ

ปัญหาสำคัญของประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันนี้จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่คิดออกง่ายๆ ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลย เริ่มตั้งแต่การกินไม่ถูกต้อง ขาดการออกกำลังกาย และอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วเจ็บป่วย วงการสาธารณสุขก็เข้าใจดี ซึ่งควรเน้นเรื่องการป้องกันการเจ็บป่วยเป็นอันดับแรก แต่ปัจจุบันการเจ็บป่วยของประชาชนมีมาก ปัญหาที่พบประจำคือ พวกเขาจะเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างไรที่สะดวก และรวดเร็วที่สุด.