หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

น่านรุกเข้าถึงครัวเรือน รณรงค์รักษาศีล 5 เข้ม

Author by 14/09/14No Comments »

thainews180         เป็นที่ยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้งเลยว่า โครงการรณรงค์ประชาชน และหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศรักษาศีล 5 ของมหาเถรสมาคม และ คสช.นั้นเกิดผลดีมากมาย โดยไม่มีเหตุผลใดที่จะมาหักล้างว่าเกิดผลเสียแม้สักเล็กน้อย ตัวอย่างอันดีที่มีการรณรงค์ได้ผลเกิดขึ้นมิใช่น้อย หนึ่งในจำนวนนั้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อน พลตรีวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน เป็นประธานพีธีมอบธงสัญลักษณ์ครอบครัวรักษาศีล 5 และเปิดป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อนำไปประดับไว้ตามบ้านของประชาชน ให้เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ลานวัดดอนมูล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน ได้มีพีธีมอบธง สัญลักษณ์ครอบครัวรักษาศีล 5 และเปิดป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่คณะศรัทธาบ้านดอนมูลหมู่ 5 และบ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 เพื่อนำไปประดับไว้ตามบ้านของประชาชนในตำบล โดยนิมนต์พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนมูล เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน เทศนาธรรมแก่ประชาชน ว่าขอให้มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการรักษาศีล 5 ซึ่งจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การเปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้ประชาชนในทุกตำบลและหมู่บ้าน ได้น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุข มีคุณธรรม จริยธรรม สมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากที่ผ่านมาสังคมไทยมีความแตกแยก เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ปัญหาเหล่านี้ล้วน เกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ขาดศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่หวังให้สังคมไทยเกิดความปรองดอง และรักใคร่สามัคคีกลมเกรียวกัน มีน้ำใจที่ดีงามต่อกันโดยการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะสามารถนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการพร้อมกัน ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศนั้น จังหวัดน่านถือเป็นอีกจังหวัดในภาคเหนือที่เกิดความร่วมมือจากคณะสงฆ์ และประชาชนเป็นอย่างดี และไม่เพียงแต่การจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล 5 เท่านั้น ปัจจุบันเข้าถึงครอบครัวรักษาศีล 5 ในหลายตำบลกันแล้ว.