หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

น่านเตรียมตัวพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน

Author by 19/01/16No Comments »

thainews180                แม้จะมีการโหมโรงเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดต่าง ๆ มาต่อเนื่องหลายปี จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่มีการประกาศการเข้าสู่ประชาคม 10 ชาติของอาเซียนทุกด้านไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมายังไม่ถึงเดือน แต่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของชาติต่าง ๆ อะไรมากนัก แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นเห็นจะเป็นเรื่องความพร้อมของประเทศไทยที่จะนำประชาชนเข้าไปเกี่ยวพันกับชาวอาเซียนได้อย่างไร ในเมื่อยังพูดภาษาเดียวกันหรือภาษากลางที่กำหนดไว้ไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของประเทศมีความพร้อมที่สุด ประชาชนสามารถสื่อสารได้มากกว่าภาษาของตนเองย่อมได้เปรียบกว่า จึงน่าที่จะมีการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยหันมาศึกษาและพูดภาษาต่างประเทศแทนภาษามือกันดีกว่า

ตัวอย่างที่จังหวัดน่าน ได้เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดน่านในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคมที่ผ่านมา โดยนายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัดน่านในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับต่างๆ

การอบรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการในจังหวัดน่าน รวมจำนวน80 คน ซึ่ง รอง ผวจ.น่าน กล่าวว่า หลังการฝึกอบรมฯ คาดว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์และความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ ตลอดจนสามารพัฒนาการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าวทักทาย การพูดคุยในเรื่องชีวิตประจำวัน การรับโทรศัพท์ การพูดโทรศัพท์ และการฝึกทักษะการร่างหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ และเพิ่มความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ ซึ่งเราเห็นว่านอกจากในระดับจังหวัดแล้ว ส่วนอำเภอต่างๆ ที่มีชายแดนติดเพื่อนบ้าน หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็น่านำรูปแบบนี้มาฝึกอบรมเช่นเดียวกัน.