หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

น่านเริ่มแล้ววางแผน รับมือหมอกควันไฟป่า

Author by 16/01/15No Comments »

thainews180         หลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป สภาพอากาศเริ่มอุ่นขึ้น เพราะใกล้เข้าสู่ฤดูร้อน โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้ง และใบไม้ร่วงสะสมจำนวนมาก จึงง่ายต่อการติดไฟ นอกจากนั้นเป็นช่วงที่เกษตรกรทั่วไปเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วมักจะเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป รวมทั้งการแผ้วถางพื้นที่ทำกิน พื้นที่ป่า ตลอดถึงการหาของป่า จึงจุดไฟเผากันเป็นประจำ ส่งผลให้เกิดหมอกควันมหาศาลปกคลุมบริเวณภาคเหนือทุกปี ขณะเดียวกันบริเวณป่าริมทางหลวงสายต่าง ๆ ก็มักมีการเผาป่า เผาเป็นแนวกันไฟแล้วลุกลาม และเผาหญ้ารกขึ้นใกล้ทางหลวงของคนงาน จะเห็นได้ทุกจังหวัด ถ้าไม่เตรียมการป้องกัน และให้นโยบายหยุดเผาอย่างเข้มงวด ปัญหาข้างต้นจะกลับมาอีกแน่นอน

จังหวัดน่าน ถือว่ามีปัญหาการเผาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนดอยที่รุกขึ้นไปสูงชันมากมาย เมื่อสีข้าวโพดแล้วมักจะเผาเปลือกใบไปทั่ว ล่าสุดนายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่านจัดทำโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” ตามวาระจังหวัดน่าน 2013-2017 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน และการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการ “หมู่บ้าน 1 ร้อยฝาย” กิจกรรม “รักพ่อ” ทำดีเพื่อพ่อ 1 วัน 100 ฝาย ถวายพ่อหลวง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ จังหวัดน่าน กำหนดให้มีกิจกรรมตามโครงการฯ วันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาพร้อมกันทั้ง 15 อำเภอ ริมทางหลวง 100 กิโลเมตร ใน 1 วัน ดังนี้คือ อำเภอเมืองน่าน เวียงสา นาน้อย ท่าวังผา สองแคว แม่จริม และอำเภอปัว อำเภอละ 7 กิโลเมตร รวม 49 กิโลเมตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง บ้านหลวง ทุ่งช้าง สันติสุข บ่อเกลือ และอำเภอภูเพียง อำเภอละ 6 กิโลเมตร รวม 42 กิโลเมตร และพื้นที่เปิดตัวโครงการของจังหวัดน่าน คือ อำเภอนาหมื่น 9 กิโลเมตรที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 6 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น ในงานมีการมอบทุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมอบธง “ถิ่นฟ้าสดใส เมืองน่านไร้หมอกควัน” การปล่อยแถวขบวนรถมวลชนไปทำแนวกันไฟ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ/ชุมชน และอื่น ๆ ก็ได้แต่หวังว่าปี 2558 จังหวัดน่านจะควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หรือการเผาในที่โล่ง ที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันลงได้ โดยรณรงค์ให้ทุกอำเภอตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังที่ทราบกันดี.