หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

น้ำต้นทุนเหลือน้อย ต้องช่วยกันประหยัด

Author by 13/02/16No Comments »

            thainews180    ตามที่นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของจังหวัดเชียงใหม่ จากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 64.340 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27.65% ของความจุเขื่อน และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 31.195 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11.73% ของความจุเขื่อน รวมมีปริมาณน้ำทั้ง 2 เขื่อน 95.535 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18.09% และมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ 15.000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น17.31% เท่านั้น จึงถึงเวลาที่จะต้องร่วมมือกันประหยัดการใช้น้ำตั้งแต่บัดนี้ไปแล้ว

                สำหรับการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี2558/59 ดังนี้ 1. ปล่อยน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ยืนต้นเป็นครั้งคราว โดยไม่สามารถจัดสรรน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการ เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 – พฤษภาคม 2559 ปล่อยน้ำตามรอบเวรการส่งน้ำ (เสาร์, อาทิตย์) แต่สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ยังคงปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรให้จนกว่าเกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558) 2.การสนับสนุนน้ำดิบเพื่อผลิตประปา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการฯ แม่แตง วางแผนสนับสนุนน้ำดิบตามปกติวันละ 27,648 ลบ.ม. (สูบน้ำ 0.32 ลบ.ม./วิ) เฉพาะช่วงที่อยู่ในรอบเวรการรับน้ำของสถานีผลิตน้ำประปาเชียงใหม่ (อุโมงค์) จากคลองส่งน้ำแม่แตง

                3.การรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำปิง ในแต่ละจุดให้เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพของคุณภาพน้ำ 4.ควบคุมการปิดกั้นทางน้ำหรือการดำเนินการกิจกรรใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ (ท่าดูดทรายในแม่น้ำปิงการสร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นทางน้ำฯลฯ) 5. เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ำเสีย6.ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดการใช้น้ำ เพื่อช่วยลดวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้ง 7.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป ดังนั้น จึงควรถึงเวลาประหยัดการใช้น้ำ โดยเฉพาะสถานบริการ โรงแรม หอพักต่างๆ ที่มักใช้น้ำอาบ และซักล้างอย่างสิ้นเปลืองคงต้องลดลงได้แล้ว.