หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ประกวดผลงาน เยาวชนต้นแบบ

Author by 22/05/15No Comments »

thainews180      มีข่าวหลายจังหวัดกำลังจะส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเรื่องค่านิยม 12 ประการ ซึ่งน่าสนับสนุนอย่างยิ่ง เช่น จังหวัดลำพูน เร็วๆ นี้ได้เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยนายอนันตพล บุญชู รอง ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า คณะกรรมการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้จัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ และส่งเสริมให้สังคมและครอบครัวให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บอกเล่าเผยแพร่ประสบ การณ์และกิจกรรมของตนเองที่ได้ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ และจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญค่านิยมดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้ รวมทั้งตระหนักว่าเด็กและเยาวชน คือ พลังสำคัญของชาติที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนอกระบบที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ มีรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ และรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด จึงเชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านโรงเรียน หรือหน่วยงานองค์กรต้นสังกัดนั้น เพื่อคัดเลือกและรับรองผลงาน โรงเรียน/ศูนย์/องค์กรละ 1 คนต่อหนึ่งระดับ ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการทางเว็บไซต์ www.senate.go.th