หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ประกาศสงคราม ยุงลายแพร่โรคร้าย

Author by 17/03/16No Comments »

thainews180       ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ประกาศสงครามกับยุงลายป้องกันภัยร้ายที่มากับยุงลาย โดยนายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง เปิดกิจกรรมขึ้น  เนื่องจากตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 122 ราย ซึ่งเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี และพบว่ากระจายไปจำนวน 18 อำเภอแล้ว แม้ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน แต่พบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลา

นายทอง พันทอง กล่าวว่า จึงจำเป็นที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นในปีนี้ สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ก็อาจเกิดการระบาดขึ้นได้เช่นกัน ถ้ายังมียุงลายในพื้นที่ โดยจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปี 2558 ที่ผ่านมานี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดมากและรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วยจำนวน ทั้งสิ้น 5,161 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 281.12 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตจำนวน 4 ราย โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอดอยสะเก็ดอัตราป่วยเท่ากับ 603.52 รองลงมาได้แก่อำเภอเมือง แม่ริม แม่วาง และสารภี คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 513.27, 463.71, 435.10 และ 392.38 ตามลำดับ

สำหรับดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้มีการสำรวจและทำลายไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด บริษัท ห้างร้าน สถานที่เอกชน และที่สาธารณะ แบบมาตรการทางสังคมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐเอกชน โรงเรียน วัด ตื่นตัวในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิกา โดยถือเป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งในบ้านของตนเอง ทั้งสถานที่ทำงาน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ การพ่นสารเคมีนั้น เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ หากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายไม่เท่ากับ 0 โอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดในเกณฑ์ที่สูงต่อไป ซึ่งสรุปแล้ว การป้องกันไข้ร้ายดังกล่าวนั้น จะต้องเริ่มจากประชาชน คือ กำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นสำคัญนั่นเอง หากบ้าน วัด โรงเรียนหรือสถานที่ราชการแห่งใดยังเลี้ยงยุงลายเอาไว้ก็จะมีโอกาสที่คนในบ้านนั้นเจ็บป่วยอย่างแน่นอน.