หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ประดับธงตราสัญลักษณ์ สู่งานเฉลิมพระเกียรติฯ

Author by 23/07/12No Comments »

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวรการ ยกยิ่ง รอง ผวจ.เชียงใหม่ มีหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดว่า ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสโอกาสดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 จึงเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติฯในวโรกาสสำคัญนี้ สำหรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผืนผ้าสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้ที่มีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปใช้เพื่อการประดับในสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตไปที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. 10300 หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-2817233 ซึ่งแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. อยู่ภายในวงรีแนวนอน ด้านบนเป็นพระอนุราชมงกุฎ สำหรับประกอบพระราชอิสริยยศ พระอนุราชมงกุฎอยู่ด้านหน้าพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ประกอบพระราชอิสริยยศ ด้านล่าง อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. เป็นเลขไทย ๖๐ ถัดเลข ๖๐ ลงมาเป็นผ้าแพรแถบ รองรับองค์ประกอบทั้งหมด ภายในผ้าแพรแถบเป็นอักษรข้อความ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การเชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีสำคัญๆ ต่างๆ นั้น ที่ผ่านมาเหมือนจะไม่พร้อมเพรียงกันเท่าใดนัก บางหน่วยงานไม่มีงบประมาณจัดซื้อจัดหา บางหน่วยงาน กลับตกแต่งไว้มาก หรืออำเภอรอบนอกออกไปหาธงตราสัญลักษณ์เฉพาะงานได้ยาก เป็นต้น ทางสำนักนายกรัฐมนตรีน่าจะมีระเบียบเรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ   เป็นตัวอย่างแก่ภาคเอกชน และประชาชน จะเห็นว่าบางหน่วยงานติดธงชาติไว้ถาวรจนฉีกขาดก็มี บางแห่งติดป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯจนหลุดลุ่ยขาดความสวยงามก็มี ซึ่งแต่ละท้องถิ่นน่าจะตรวจสอบ และแก้ไขโดยเร็ว.