หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ประหยัดน้ำยังไม่ทำ อย่างจริงจัง-นึกว่าเล่น

Author by 25/02/16No Comments »

thainews180              นานหลายเดือนแล้ว ที่มีการประเมินว่าน้ำกินน้ำใช้ของชาวเชียงใหม่ และลำพูน ในช่วงฤดูแล้งปี 2559 นี้อาจจะเกิดวิกฤต ถึงขั้นขาดแคลนน้ำประปา เนื่องจากปริมาณน่ำเก็บกักในอ่างและเขื่อนต่างๆ มีน้อยมาก ซึ่งเร็วๆ นี้ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ ก็ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สถานการณ์น้ำในลำน้ำปิง ปริมาณน้ำท่าของลำน้ำปิงลดลงจากค่าเฉลี่ย 84% ฝนที่ตกเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้มีน้ำไหลในลำน้ำมากขึ้น ในส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลได้ส่งน้ำก้อนที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สามารถนำน้ำไปถึงฝายหนองสลีคได้น้ำเพิ่มขึ้น 160,000 ลบ.ม สำหรับสถานการณ์แหล่งน้ำชลประทาน อำเภอที่มีน้ำชลประทานมากกว่า 50% มี 3 อำเภอ คือ เมือง แม่แจ่ม และสันป่าตอง

การให้ความช่วยเหลือของทางราชการ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ประเภท คือพื้นที่มีน้ำเพียงพอ พื้นที่มีน้ำน้อย และพื้นที่ไม่มีน้ำ ในส่วนกิจกรรมพืชใช้น้ำน้อย มอบให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกิจกรรมหรือโครงการเกษตรอื่นๆ มอบเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านกิจกรรมหรือโครงการนอกภาคเกษตรมอบสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด  ส่วนการช่วยเหลือประชาชนในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน หรือพืชใช้น้ำน้อยของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ 2.1 ล้านบาท และโครงการอื่นที่อยู่นอกเหนือภาคการเกษตร 65 โครงการ งบประมาณ 26.8 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติงบประมาณ

กล่าวได้ว่า ขณะนี้ การบริหาร จัดการน้ำชลประทานเชียงใหม่ ต้องจัดสรรอย่างกระเหม็ดกระแหม่ ตามแผนจัดส่งทั้งหมด 6 รอบสัปดาห์ รอบละ 1.7 ล้าน ลบ.ม. โดย 4 รอบแรกเป็นน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ส่วนครั้งที่ 5-6 ไม่ได้ส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แต่บริหารจัดการโดยใช้ศักยภาพของลำน้ำและน้ำสาขาที่ไหลลงน้ำปิง ทำให้สามารถเก็บน้ำไว้ในเขื่อนได้ประมาณ 3.4 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้สามารถส่งน้ำได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ไม่มีความเดือดร้อน เนื่องจากงดการปลูกพืชฤดูแล้ง อยู่ในสภาพเฝ้าระวังสถานการณ์ปกติสรุปว่า ทุกภาคส่วนต้องเร่งทำความเข้าใจประชาชน ผู้ประกอบการ สถานบริการ โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท สนามกอล์ฟ  โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถานศึกษา โรงพยาบาลต่าง ๆ ต้องช่วยกันประหยัดน้ำจริงๆ ไม่ใช่เรื่องพูดเล่น เพราะหากไม่มีฝนลงมายาวไปถึงเดือนมิถุนายน อาจจะประสบภาวะวิกฤติร้ายแรงก็เป็นได้ บางแห่งอาจเข้าใจว่าสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เองไม่เดือดร้อน แต่ถ้าทุกอย่างแห้งไปพร้อมกันจะทำอย่างไร ?.