หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ผลงาน 6 เดือนรัฐบาล มหาดไทยโอ่ทำไว้มาก

Author by 27/04/15No Comments »

thainews180   การบริหารประเทศโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านมากว่าครึ่งปีแล้ว ครม.จึงมอบให้กระทรวงต่างๆ แถลงผลงานในรอบ 6 เดือน ในส่วนกระทรวงมหาดไทย จัดแถลงไปเร็วๆ นี้โดยให้ทุกจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชนเข้ารับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล หรือ Video Conference โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลงาน โดยสรุปว่า ผลการดำเนินงานในด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางกระทรวงได้เข้าไปถวายงาน ด้วยการสร้างพลับพลารับรองที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นของการค้ามนุษย์  กระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายในเรื่องของแรงงาน การค้าประเวณี และขอทาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดที่ติดแนวชายแดน เพื่อเน้นการป้องกัน การสกัดกั้น และการปรามปราม ประเด็นการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ได้เข้าไปบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะด้านความมั่นคงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการของอำเภอ ประเด็นการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ได้จัดระเบียบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จัดที่ทำกินให้กับประชาชนดำเนินการไปแล้ว 4 จังหวัดพื้นที่กว่า 5 หมื่นไร่

ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการค้าขายตามแนวชายแดน ส่งเสริมอุตสาห กรรมในเขตเศรษฐกิจ สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะไฟฟ้าและประปา ด้านการปฏิรูปการสร้างความปริองดองสมานฉันท์ ได้ใช้กลไกของกระทรวงเข้าไปสร้างความเข้าใจให้เกิดความปรองดอง มีความเห็นต่างกันได้ แต่อย่าขัดแย้งกัน ในส่วนของรัฐวิสาหกิจในความดูแล การไฟฟ้านครหลวงได้เปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟเป็นหลอด LED และย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนในปี 2558 การประปานครหลวงเน้นให้น้ำสะอาดถูกหลักอนามัย การประปาส่วนภูมิภาค ได้ขยายเขตประปารายใหม่ 241,399 ครัวเรือน และการบริหารจัดการตลาดซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งต่อไปจะมีบทบาทในการเข้ามาดูแลตลาดสดทั่วประเทศ ที่เห็นจะเป็นบทบาทมาก คือ ศูนย์ดำรงธรรม มีสถิติการรับเรื่องราวตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557-20 เมษายน 2558 จำนวน 942,875 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 900,520 เรื่อง หรือ 95.51 % สรุปว่า เมื่อมอง         โดยผิวเผินแล้วผลงานของรัฐบาลมาจากแผนปฏิบัติงานของข้าราชการประจำมากที่สุด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องเดินหน้าเรื่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป.