หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

พระราชทานจักรยาน ให้นักเรียนด้อยโอกาส

Author by 24/02/16No Comments »

thainews180           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกปลอดภัย และลดค่าใช่จ่ายของครอบครัว จึงได้พระราชทานรถจักรยานให้เด็กนักเรียนจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา โดยที่จังหวัดเชียงใหม่  นายปวิณชํานิประศาสน์ ผวจ. เป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จำนวน 306 คัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกปลอดภัย และลดค่าใช่จ่ายของครอบครัว

นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานให้ปลอดภัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่ม และเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดถึงครูอาจารย์ เมื่อทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้เด็กนักเรียนได้ใช้ปั่นจากบ้านไปโรงเรียน ซึ่งแทบทุกแห่งเด็กมักจะเดินไปเรียน เนื่องจากไม่มีรถรับส่งนักเรียน หรือผู้ปกครองยากจนไม่สามารถจะจัดหารถจักรยานยนต์ไปส่งได้ แต่เด็กสามารถจะใช้รถจักรยานไปโรงเรียนได้ตามลำพัง จึงถือเป็นโอกาสดีของเด็กนักเรียนที่ได้รับสิ่งของจำเป็นพระราชทานให้ครั้งนี้

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณว่า การดำเนินงานจักรยานพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืนเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน โดยมอบให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1- 6 สังกัดละ 44 คัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 306 คัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงเชื่อว่ารถจักรยานทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สอยประโยชน์สมประสงค์ดังพระราชปณิธานต่อไป.